ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שנה טובה באתר ישיבה!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה נישואין וזוגיות

האם בן של יהודיה מגוי צריך גיור

שאלה
שלום לכבוד הרב. האם בן שנולד לאב גוי ואמא יהודיה צריך גיור?
תשובה
שלום רב. הכרעת רוב הפוסקים וכן ההוראה למעשה, שהבן אינו צריך גיור, והוא יהודי לכל דבר. מקורות והרחבה: בגמ' ביבמות (מה.) מבואר שולד גוי או עבד שבאו על בת ישראל, שהבת כשרה אך פגומה לכהונה, וז"ל הגמ': "דכולהו אמוראי דמכשרי מודו שהולד פגום לכהונה מק"ו מאלמנה, מה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל, בנה פגום, זו שאיסורה שוה בכל, אינו דין שבנה פגום". ובהמשך הגמ' (מה:) נאמר בסתם: "והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש". ואם כן בפשטות הולד ישראל כשר שאינו צריך גיור, וכן עולה מסתימת הראשונים (רי"ף יבמות טו., הרמב"ם איסורי ביאה ט"ו ג') הסוברים שהבת כשרה אפילו לכהונה, וכן עולה מסתימת דברי מרן המחבר (אהע"ז סימן ד' סע' ה', וסי' ז' י"ז) הט"ז והב"ש (שם). וכן הסיק הפת"ש (סק"א) שהולד כשר, ושכן כתב בתשובת חמדת שלמה (סי' ב') וראייתו שהרי קיי"ל (בבכורות מז, וביו"ד סי' ש"ה י"ח) שחייב בפדיון הבן, וכן דעת הנודע ביהודה (תניינא סיק ק"ו) ועוד פוסקים רבים, שהולד כשר ונחשב בעדת ישראל לכל דבר. וביאר הגר"א (שם סק"ז) שאף שבגרים אנו אומרים שבניהם מתייחסים אחריהם והולד הולך אחר הפגום, אולם בעודם גויים, התורה הפקירה את זרעם ואינו מתייחס אליהם כלל (והביא ראיה לכך מקידושין סח:). אולם בפסקי התוס' (עשרה יוחסין סי' קמ"ב) כתב שרק לאחר גיור הולד כשר, וכן כתב בספר יערות דבש (ח"א דרוש י"ז) וז"ל: "ידוע מ"ש בגמ' לכמה דיעות כותי הבא על בת ישראל הולד ישראל אלא שנקרא ממזר ולמ"ד הולד כשר הולד כותי אבל למ"ד הולד ממזר הרי הוא ישראל רק ממזר וא"כ דריוש שהיה בן אסתר היה ישראל רק ממזר", ותמה על דבריו בפת"ש (שם) שזה נגד כל הפוסקים, וכתב שאכן יש פסקי תוס' (עשרה יוחסין סי' קמ"ב) שסובר כן, אולם כבר כתב המהרש"א שאין הכרח בתוס', והביא שיש גם סתירא בדברי רש"י (קידושין סח: ד"ה לימא קסבר משמע שהולד גוי, ובדף עו. ד"ה ופרכינן משמע שהולד כשר), וכתב שער המלך (איסורי ביאה ט"ו ג') שדבריו בדף סח: נאמרו רק בהוה אמינא של הגמרא. ובחמדת שלמה (שם) הביא בשם הגאון מליסא שמחלק בדעת רש"י, שהולד אכן נחשב גוי וצריך גיור, וכל עוד לא נתגייר מתייחס אחר אביו, אולם לאחר הגיור נחשב כישראל גמור כאילו כלל לא נתגייר, ודינו כבכור ישראל וחייב בפדיון ואסור בממזרת. אולם החמדת שלמה האריך לחלוק עליו מפי ספרים וסופרים (עיין שם ובפת"ש). מכל מקום הכרעת רוב מוחלט של הפוסקים שודאי נחשב כיהודי ואין צריך גיור. בברכה נאמנה,
עוד בנושא נישואין וזוגיות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il