שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

חיוב מעשר כספים נטו או ברוטו

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו אלול תש"פ
שאלה
שלום לכבוד הרב. א. האם מעשר כספים מהתורה או מדרבנן, ב. האם צריך להפריש את המעשר לאחר ניכוי ההוצאות ההכרחיות עבור הבית?
תשובה
שלום רב. א. דעת רוב הפוסקים, שדין מעשר כספים הוא מנהג קדמון ומחייב, שנהגו בו ישראל. ב. נחלקו בכך הפוסקים, לכתחילה ראוי להחמיר, אולם כשיש צורך המיקל יש לו על מה לסמוך. מקורות והרחבה: ראשית יש להקדים את דברי חז"ל (שבת קי"ט.), "עשר תעשר", עשר בשביל שתתעשר. ובגמ' בתענית (ח:) מבואר שאסור לנסות את הקב"ה, חוץ ממצות מעשר, כמו שכתוב בנביא מלאכי (ג' י') על מצוה זו: "הביאו את כל המעשר... ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבקות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די" (ובעניין אם מותר לבחון לכתחילה, עיין בחינוך מצוה תכ"ד, פרישה יו"ד סי' רמ"ז, מהרש"ל, הגהות לסמ"ג לא תעשה ד', רמ"א יו"ד סי' רמ"ז אהבת חסד ח"ב י"ח, והשל"ה מס' מגילה נר מצוה כ"ב). והנה נחלקו הפוסקים בשורש מצוה זו. ישנה דעה, שנתינת מעשר הינה חיוב מן התורה. ישנם פוסקים הסוברים כי זהו חיוב מדברי חכמים, והפסוקים הינם אסמכתא (הט"ז ביו"ד סי' של"א). מאידך דעת רוב הפוסקים, שדין מעשר כספים הוא מנהג (ב"ח שם), וכך נקטו רוב הפוסקים. יש לציין שנחלקו הפוסקים האם מרן השו"ע הזכיר דין זה, והוא נכלל בנתינת צדקה, או שהוא כלל לא הזכיר דין זה. בנידון השאלה, נחלקו הפוסקים. דעת מרן החיד"א (ברכ"י סי' רמ"ט סק"ה), בית דינו של שלמה (יו"ד סימן א') ועוד פוסקים, שיש להפריש מהמשכורת ברוטו, הטעם לכך הוא שלא מצינו בחז"ל ופוסקים חילוק בין ברוטו לנטו. מאידך דעת מרן המחבר (שו"ת אבקת רוכל סי' ג') שחיוב המעשר כספים הוא מהמשכורת נטו, היינו לאחר ניכויי מיסים וכדו' וכל מה שנחשב הכרחי לצורך הקיום הבסיסי של האדם. למעשה כשיש צורך ניתן להקל כשיטת המקלים בזה, ובפרט שלדעת רוב הפוסקים דין מעשר כספים הינו מנהג. אולם המחמיר בכך, תבוא עליו ברכה (וראה בשו"ת יחוה דעת ח"ג סי' ע"ו). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il