שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

פתיחת חלון מול חצר השכן

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו אלול תש"פ
שאלה
לכבוד הרב שלום.. לשכן שלנו יש גדר השייכת לו, ובשטח שלו. כעת הוא מעוניין לשבור את הגדר ולעצב אותה בצורה אחרת, ולהשאיר מקום לחלון המשקיף לשטח החצר שלנו, האם מותר לו לעשות כן? והאם יהיה מותר לי לכסות את החלון של השכן מהשטח שלי?
תשובה
שלום וברכה. א. ראשית צריך לדעת שאם יש דין ודברים בינך לבין השכן, ואינכם מגיעים לעמק השווה, יש לדון בבית דין, בפרט בענייני נזקי שכנים. ב. באופן כללי יש לציין שנחלקו פוסקי זמננו, האם בימנו אדם רשאי לפתוח חלון כנגד חצר חבירו, כיון שאין רגילות כל כך לעשות תשמישים צנועים בחצר כמו בעבר, ויש לדון בבית דין בכל מקרה לגופו. ג. במידה ובמקום שאתם גרים יש מנהג או חוק שנוהגים כמותו, שאסור לפתוח חלון מהגדר לחצר השכן, יש ללכת אחר המנהג. לגבי הסתרת החלון של השכן, מהשטח שלך, הדבר מותר. מקורות והרחבה: בשו"ע (חו"מ סי' קנ"ג ג') מבואר שאסור לפתוח חלון הפונה לחצר חבירו, כיון שהוא יכול להזיקו בראייתו, ולכן אסור לפתוח אפילו לחצר שהוא שותף בה, כיון שיש לו טענה שכעת אין לו פרטיות בגללו (סמ"ע סק"ט). וראה ברמ"א (שם סע' ז') ובסמ"ע (ס"ק כ"ב) שאם עבר ועשה חלון, בעל החצר יכול לכוף אותו לסתום את החלון. וכתב בפת"ש (סק"ו בשם כנה"ג) שאפילו אם בנה הכותל באופן שמוכח שבכוונתו לפתוח בעתיד חלון כנגד החצר, כגון שהניח קורות המשמשות כתקרה לחלון, יכול לכוף אותו להסירן. ודנו הפוסקים האם דין זה הוא רק בימיהם, שהיה נהוג לעשות תשמישי צניעות בחסר, כיון שהיו נוהגים לעשות את מלאכות הבית בחוץ, כגון כיבוס, אפיה ובישול וכו'. דעת מרן החזו"א (סי' י"ב סק"ג) שבזמננו מותר לפתוח חלונות לכיוון חצר השכנים, כיון שאין רגילות בימנו לעשות תשמיש צנוע בחצר. אולם זכורני שדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, לאסור בימנו במקום שנהוג לעשות תשמיש צניעות בחסר. במציאות שמנהג המדינה לעשות חלון כנגד חלון או פתח כנגד פתח (כפי שמצוי במקומות רבים), מבואר בפוסקים שמותר לעשות כן (תוס' יו"ט ב"ב פרק ג' ז', הובא בפת"ש שם סק"ז), ואם כן כל שכן שרשאים ללכת אחר המנהג, בפתיחת חלון כנגד חצר ושאר ענייני נזקי שכנים, שאין בהם איסור צניעות כמו חלון כנגד חלון ופתח כנגד פתח, אולם במקום שאין מנהג ברור, יש ללכת אחר הדין (ראה פתחי חושן פרק ט"ו הערה א'). ומה שנהגו להקל בימנו לבנות פתח כנגד פתח, אף שזה איסור מפורש הנלמד מפסוקים (משנה בב"ב ס.), מכל מקום, כיון שיש הרחקה מסויימת ואינם מכוונים כל כך, או משום שיש פרוזדור המפריד וממילא לא נהוג לעשות תשמיש צנוע בכניסת הבית, לכן מבואר בפוסקים שיש צד להקל (עיין פת"ש סי' קנ"ג, פתחי חושן פרק י"ד הערה ד', ואציין שכששאלתי שאלה זו את הגר"ש פישר שליט"א הוא אמר שאכן יש לתמוה על המצב כיום בכמה מקומות). והטעם שמקילים בבניית חלון כנגד חלון, כיון שסומכים על כך שיש בכל החדרים תריסים לחלונות, וגם וילונות סדרך כלל, וניתן לסגור את התריס כשרוצים לעשות דבר צנוע (ראה שו"ת משאת משה חו"מ סי' ס'). והנה בשו"ת אגרות משה (חו"מ ח"א סי' ע"ב) מבואר שאין לבנות שלא ע"פ חוק, אפילו במקום שאין אומרים דינא דמלכותא, משום שכל הנכנס לדור במקום מסויים, הוא נכנס על דעת חוקי המלכות, ואין זה גרוע ממנהג המדינה (יסוד זה מובא בפוסקים בשם תרומת הדשן), לכן יש איסור לבנות בחצר אם החוק ואוסר, כיון שמנהג רבים ללכת אחר החוק. ע"פ האמור, כיון שיש מחלוקת בין הפוסקים, האם בימנו אדם רשאי לפתוח חלון כנגד חצר חבירו, בעל החלון יכול לומר קים לי בזה כשיטת החזון איש ולהיפטר מלסתום חלונו. כל האמור במקום שאין מנהג ברור, אולם אם יש מנהג או חוק ברור שנוהגים כמוהו באותו מקום, יש ללכת אחריו, כיון שכל הנכנס לדור, על דעת מנהג המקום הוא נכנס. לכן במידה ואתם לא יכולים להגיע יחד לעמק השווה, יש ללכת לבית דין ללבן את הדברים. לגבי הסתרת החלון שלו, מתוך השטח שלך הדבר מותר. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il