שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חודש אלול

בדיקת תפילין ומזוזות באלול

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח אלול תש"פ
שאלה
האם בימינו שמצוי סופרים שאינם מומחים כראוי, יש להחמיר לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול מחשש שיש פסול בפרשיות?
תשובה
שלום וברכה! א. מעיקר הדין אין צורך לבדוק כלל תפילין המוחזקות בכשרות. ב. מזוזה פרטית צריכה בדיקה כל שלוש וחצי שנים. וציבורית, כגון של בית כנסת וכדומה, מספיק פעם בעשרים וחמש שנה. ג. גם בימינו אם אדם יודע שהוא קנה תפילין או מזוזות מסופר מומחה וירא שמיים, אין חובה לבדוק כל חודש אלול. ד. במידה ויש חשש למומחיות הסופר או שהתפילין או המזוזות הושארו במקום חם מאד זמן רב או שחוששים שנכנס לחות או זיעה. נכון לבדוק בחודש אלול. הרחבה ומקורות: לגבי תפילין כתב מרן השו"ע ע"פ הירושלמי (או"ח סי' ל"ט י'): "תפילין שהוחזקו בכשרות, אינם צריכים בדיקה לעולם". והוסיף: "ואם אינן מניחן אלא לפרקים צריכים בדיקה פעמיים בשבוע", משום שחוששים שנתפעשו (מ"ב סקכ"ז). וכתבו הבאה"ט (סק"י) והמ"ב (שם סקכ"ו) בשם המג"א וכנה"ג, שמכל מקום נכון לבודקם, כיון שמתקלקלים בזיעה. ובמור וקציעה (שם) הקשה על דברי המג"א, שזהו חשש רחוק. וכן הביאו בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל (הליכות שלמה פ"ד ל"ו), שאין צורך לבדוק אם אין חשש מסויים, ואין לחשוש מזיעה, ואדרבא יותר יש לחשוש מהקלקול בפתיחת הבתים, עיין שם. ובפרט בתפילין קטנות, שהפתיחה שלהם יותר עדינה. לגבי בדיקת מזוזות, כתב מרן השו"ע (יו"ד סי' רצ"א א'), שמזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבע שנים, ומזוזה של רבים פעמיים ביובל, כלומר כל עשרים וחמש שנה. ומבואר באחרונים שהחשש אינו משום חסרות ויתרות אלא מחשש שנטשטש או נמחק הכתב ע"י לחות וכדומה. דבר זה מצוי בפרט במזוזות הקבועות בפתח הבית והחצר. וכתב המטה אפרים (תקפ"א י') שאנשי מעשה נהגו לבדוק בחודש אלול תפילין ומזוזות שלהם, בכל שנה ושנה. אולם אין זה מעיקר הדין, ואם אדם יודע שהוא קנה מאדם ירא שמיים, והמזוזות והתפילין שמורות במקום טוב, אין צורך לבדוק. ובזמנינו שרבים קונים מסופרים ומגיהים שאינם מומחים כראוי, ראוי להחמיר לבדוק בחודש אלול, וכן אם יש חשש שמחמת החום נמרח הדיו, ויש חשש לדיבוקים, כגון תפילין או מזוזות שהונחו זמן רב ברכב, צריך לבודקן (עיין באחרונים שם, שו"ת יחוה דעת ח"א מ"ט). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il