ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה חתונה ושבע ברכות

אמירת שבע ברכות שלא בבית החתן

שאלה
שלום וברכה הרב. האם לדעת הספרדים אפשר לברך שבע בברכות כשעושים שבע ברכות אצל חברים של החתן ולא בבית החתן?
תשובה
שלום רב. נחלקו בכך המנהגים, בני אשכנז וחלק מבני ספרד נוהגים לברך שבע ברכות אף כשהסעודה אינה בביתם. מאידך רבים מבני ספרד נוהגים שלא לברך שבע ברכות, אלא אומרים "שהשמחה במעונו" לפני ברכת המזון, ולאחריה רק ברכת "אשר ברא". ונראה למעשה שאם יש לחתן שמחה גדולה יותר כשעורכים עבורם החברים בבית אחר או שהמברך הוא מהנוהגים לברך, אפשר לסמוך על הפוסקים שכתבו לברך. מקורות והרחבה: ז"ל הגמ' בסוכה (כה:) "אמר רב חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה. מ"ט? משום דבעו למיחדי. וליכלו בסוכה וליחדו בסוכה? אין שמחה אלא בחופה". וכתבו התוס' (ד"ה אין): "משמע מכאן דאם יצא חתן מחופתו אפילו כלתו עמו, והולכים לאכול בבית אחר, דאין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים, כיון דאין שמחה אלא בחופה", וכן דעת הרא"ש (סוכה פ"ב ח'). אולם המאירי (כתובות ז:), והגהות מרדכי (ברכות פ"ה אות ב') בשם המהר"ם, סוברים שבכל מקום יש סעודה ושמחה לחתן מברכים ברכת חתנים. וכן כתב הר"ן (שם יא: ד"ה וכתבו), שאמירת "שהשמחה במעונו" וברכת חתנים אינם תלויים בחופה, ולכן אף שעיקר שמחה בחופה, אפשר לברך, אך סיים שיש לחוש לדעת התוס'. מרן השו"ע (אהע"ז סי' ס"ב י') פסק: "י"א שאם החתן יוצא מחופתו אפילו כלתו עמו, והולכים לאכול בבית אחר, אין אומרים שם ברכת חתנים". והוסיף השו"ע ע"פ הרא"ש: "והני מילי כשדעתו לחזור אח"כ לחופתו, אבל אם הלך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו, נעשה אותו בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת חתנים, וכן לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר אחרת, צריך לברך שם ברכת חתנים, אם הוא תוך ז' ואין דעתו לחזור". וכפשטות הבנת המחבר כתב להלכה בילקו"י (חופה וקידושין עמ' ש"א). וכן כתב הגר"מ אליהו זצ"ל (בסידורו קול אליהו עמ' תתקט"ז) שראוי לנהוג כפשט המחבר, שאין לברך שבע ברכות במקום אחר, והוסיף שיש מקילים שאת השבע ברכות יברכו סועדים מבני אשכנז. והנה הט"ז (שם סק"ז) כתב גם בדעת הרא"ש, שאם החתן והכלה הולכים לשמוח בבית אחר: "באותה שעה שהוא שמח בבית שני נקרא גם אותו הבית אז חופה", ולשיטתו יש לברך בכל מקום שעושים סעודה לכבוד החתן והכלה ושמחים שם. וכדבריו סוברים רוב האחרונים (הב"ש סקי"ג, מהר"ל מפראג פ"ק דכתובות, כנה"ג סי' ס"ב סקכ"ז, הפחד יצחק מערכת הב' דף ס"ב, ערוה"ש סע' ל"ו), וכן נוהגים בני אשכנז וחלק מבני ספרד (ראה מש"כ הגר"ש משאש בהקדמה לסידור עוד יוסף חי, ספר ברכת השם ח"ד פ"ה סע' ג'). ובפועל רואים כמה הזוגות שמחים כשעורכים לכבודם סעודת שבע ברכות, ובכך יש להם שמחה וכבוד גדול כשעורכים הכל לכבודם, יותר מאשר אם הסעודה היתה נערכת בביתם, ובאופן כזה כתב בספר ברכת השם (שם) שיש לברך לכל הדעות ברכת חתנים. בברכה רבה,
עוד בנושא חתונה ושבע ברכות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il