שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ארבעת המינים

שלוש נקודות שחורות באתרוג

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ג תשרי תשפ"א
שאלה
האם שלוש נקודות שחורות באתרוג פוסלות אם הן בהיקף האתרוג אך במיעוט שטח?
תשובה
שלום רב. נחלקו בכך הפוסקים, למעשה ניתן להקל מיום שני ואילך, ובשעת הצורך המיקל אף ביום הראשון, יש לו על מי לסמוך. מקורות: מבואר בגמ' בסוכה (לו.) ששינוי מראה באתרוג פוסל. עוד מבואר בגמ' (לה:) שבחוטם של האתרוג, שינוי מראה פוסל בנקודה אחת בגודל כלשהו, ובשאר האתרוג בשתיים או שלוש מקומות, פוסל, אך נקודה אחת אינה פוסלת. וכן הובא להלכה בשו"ע (תרמ"ח ט'). והנה בגדר פסול שלוש נקודות, הביא מרן השו"ע (שם י') מחלוקת, וז"ל: יש אומרים דהא דבשנים ושלשה מקומות פסול הינו דוקא כשנתפשט הנמור ברובו אע"פ שבשטח החברבורות הוא מעוט, אבל במעוטו כגון שכולם מצד אחד של אתרוג, כשר, ויש פוסלים אפילו במיעוטו של צד אחד". לפי כללי השו"ע, יש להחמיר, וכן פסק בחזו"ע (סוכות דיני אתרוג), אולם למעשה פוסקים רבים נקטו כדעה הראשונה (המ"ב שם סקמ"ב שם הלבוש, אליה רבה ופרי מגדים), ולכן דוקא אם שלושת הנקודות אינן באותו צד פוסלות, אך אם אין הנקודות התפשטו על רוב היקפו של האתרוג, כשר. המ"ב (שם סקמ"א) דייק מדברי מרן השו"ע, שאפילו אם נתפשטו הנקודות על רוב ההיקף של האתרוג, פסול, למרות שמדובר על מיעוט שטח האתרוג. מאידך מרן החזו"א (סו"ס קמ"ז סק"ה) חלק על דברי המ"ב וכתב מנין לנו לחדש שיעור של רוב היקפו להחמיר באופן זה, וכתב להקל ברוב היקף אם אין רוב שטח. למעשה כיון שיש מחלוקת האם פסול הדר שייך רק ביום ראשון, וכתב המ"ב (תרמ"ט סקל"ו) שדעת רוב הפוסקים להקל כרמב"ם, לכן ניתן להקל בספק. וכיון שבנידון השאלה יש מחלוקת הפוסקים, אפשר לצרף את דעת החזו"א שמיקל אף ביום הראשון. בברכת חג שמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il