שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הפטירה והשבעה

האם מותר לאונן לומר תהילים?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג מרחשון תשפ"א
שאלה
האם מותר באנינות לומר תהלים וספר ליקוטי תפילות על דרך תחינה ובקשה? אבי מורי נפטר בחו"ל ויעברו מספר ימים עד שהגוף יגיע לישראל לקבורה.
תשובה
לשואל היקר. ראשית אנו משתתפים בצערך. אתה יכול לקרוא תהילים עבור אביך היקר ז"ל. לגבי ליקוטי תפילות בנידון שלך שהנפטר שוהה כעת בחו"ל, ניתן להקל (וראה בהרחבה). הרחבה: נחלקו הפוסקים האם אמירת תהילים כדין לימוד תורה ויש לאסור לקרובים האוננים על המת לאומרם, כיון שפקודי ה' ישרים משמח לב. וכן היה מעשה באונן שקרא תהילים ליד מיטת הנפטר ומרן הגרע"י יוסף זצ"ל גער בו שהרי אונן אסור בלימוד תורה (ילקו"י אבלות ח' י"א ועיין שם בהערה י"א שכתב שלכאורה אם אין אחר שקורא תהילים יהיה האונן רשאי לקרוא אך לאחר שהביא את המעשה הנ"ל פסק לאסור אף בזה), וכן דעת הגר"מ אליהו זצ"ל (צרור החיים אנינות אות י"א). אולם הציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סי' מ"ו) העלה להתיר לאונן אמירת תהילים לשם שמירה על המת ולעילוי נשמתו כשיש מתעסקים מלבדו, ובפרט אם נמצאים עם המת והאוננים לבד עמו בבית, כיון שודאי הנפטר היה מעדיף שיאמרו עליו תהילים מאשר יעמדו סביבו דוממים, והוסיף שבכך יהיה הרבה נחת לנפטר אם קרוביו יאמרו תהילים בלב נשבר ובכוונה רצויה לשמירת הנפטר מן החיצונים. וכן ציין הגר"א נבנצל שליט"א שיש מתירים אם אומרים תהילים עבור הנפטר (בס' מעולם ועד עולם אנינות הערה 26). וכן ניתן ללמוד מכך שהתירו לאונן לומר דברי תורה בהספד, משום שהוא לכבוד הנפטר (עיין נטעי גבריאל ח"א כ"א ב'), ואם כן הוא הדין וכל שכן לגבי אמירת תהילים. וראיתי שכוונתי בזה למש"כ בשו"ת צי"א להתיר אמירת תהילים, וביסס דבריו ממה שכתב (שם הערה ג') בשם שו"ת ויען אברהם (יו"ד סי' ל"ח) שהתיר לבן להספיד את הוריו אף בהיותו אונן אף שאסור בדברי תורה, ושאין לערער על מנהג ההספדים והנח להם לישראל, וביסס את הדברים מראשונים, וכתב שבכך יש נחת רוח לנפטר וההספד הרבה יותר חזק בזמן זה, עיין שם. בנידון שאלתכם, שמדובר על נפטר שכעת הוא בחו"ל ומחכים כמה ימים עד הגעתו לארץ, יש להקל בזה יותר כיון שיש דעות שאין דין אנינות במצב זה, ובצירוף הפוסקים המתירים גם באנינות רגילה לומר תהילים, יש להקל בזה שהלכה כדברי המיקל באבל ונראה שאף ליקוטי תפילות יש להקל. לגבי ליקוטי תפילות, בנידון שלכם נראה שיש להקל, אולם אדם אחר יש לו להמנע מכך כיון שהתפילות מבוססות על התורות בליקוטי מוהר"ן, ויש בהם לימוד תורה ממש, וכמו כן בפוסקים נזכר דוקא תהילים ביחס לשמירת המת ולעילוי נשמתו. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. בשורות טובות ישועות ונחמות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il