שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

חזרה מהסכם חתימה

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ה מרחשון תשפ"א
שאלה
שלום רב, הקדמה: עמיתים במסגרת עבודה יזמו התאגדות תחת ההסתדרות. על מנת שההתאגדות תוכר, נדרשת תמיכה של 30% מהעובדים, באמצעות חתימה על טופס. כצעד מקדים להתאגדות, בוצעה בדיקה מקדמית עם העובדים. הצלחת המהלך תלויה בעמידה של העובדים במילה שלהם. במהלך עצמו יש סיכון לעובדים, וכל עובד למעשה סומך על חברו שלא ימשוך את החתימה לאחר שזו תוגש להסתדרות. ביום ההתאגדות נאספו הטפסים וכאשר נמצא שכמות החותמים מעל הסף, הטפסים הוגשו להסתדרות שהכריזה על עצמה כגוף היציג. טכנית, כאמור, קיימת אפשרות למשוך את החתימה , אבל המשמעות היא אי עמידה בהתחייבות כלפי החברים, החלשת הכוח של יתר החברים בקבוצה, תוך הנחה שהביטול יקנה נקודות זכות מול המעסיק ושהמבטל לא יפגע. ולשאלה- מה דינה של התחייבות/הסמכה לחתום על הטפסים? האם הלכתית מותר לחתום על ויתור, כאשר במהלך זה קיים סיכון של יתר חברי הקבוצה וכאשר הטפסים לא היו מוגשים אלמלא ניתנה התמיכה מראש? בברכה, קובי
תשובה
התחייבות לעשות משהו מוגדרת בתלמוד ובפוסקים כ"דברים", כלומר דיבור בעלמא, ואם עושים קניין על זה הדבר מוגדר כ"קניין אתן" או "קניין דברים". כאשר אדם מתחייב לחברו לעשות משהו, כמו ללכת למקום מסוים או לחלוק שותפות בעתיד או למכור לו שדה וכדו' (בתחילת מסכת בבא בתרא דף ג. דנו בגמרא ובראשונים בנושא) התחייבות כזאת אינה תופסת מבחינה הלכתית והמתחייב יכול לחזור בו. יחד עם זאת חכמים העמידו באור שלילי את המתחייב לעשות משהו וחוזר בו /אינו עומד בדיבורו (שהקב"ה ייפרע ממי שאינו עומד בדיבורו, עיין במשנה פרק ד בבא מציעא) נחלקו הראשונים אם בנוסף להתחייבות האדם עושה קנין עליה- האם זה מועיל. להרבה פוסקים (וכן הכרעת הרמ"א- חושן המשפט סימן רמ"ה סעיף ב') קניין כזה אינו מועיל. אמנם התחייבות ממונית (כגון: לשלם בכתובה סכום גדול אם יגרש את אשתו) תופסת, למרות שאין לו ברגע זה את הסכום הנקוב בהתחייבות, הראשונים הסבירו זאת בכך שהמתחייב משעבד את גופו לטובת השגת הממון ובכך ההתחייבות חלה (תוספות -תחילת פרק חמישי במסכת כתובות) המרהשד"ם (מגדולי האחרונים) דן בהתחייבות שלא לעשות משהו וסבר שהיא מוגדרת כהתחייבות לעשות - משמע שהיא כ"קניין דברים" ואינה חלה אף כשעושה קניין (שו"ת מהרשד"ם חושן משפט סימן רע"ד) על אף כל זאת, ישנם אופנים שיכולים לעגן התחייבות כזאת, שתועיל מבחינה הלכתית. בקנס ממוני או כתנאי לקבלת עבודה וכדו' שבהם המתחייב "קונס את עצמו" במידה ויעשה/לא יעשה דברים שהתחייב עליהם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il