שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

סדר הנחת תפילין וטלית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו כסלו תשפ"א
שאלה
מה הדין לפי השו"ע [לא לפי ה'שאגת אריה'] במי שלקח תפילין של ראש קודם הנחת תפילין של יד וקודם הנחת הטלית? האם כיוון שמוריד את התפילין של ראש יכול לקחת את הטלית, או שלא?
תשובה
שלום רב. לדעת מרן השו"ע כיון שכבר "פגע" בתפילין והתחיל להתעסק איתם, אין להעביר על המצות, ויניח קודם תפילין כסדר הנחתן, ואח"כ יתעטף בטלית. ניתן להציע במקרה כזה לעשות הפסק בצורה מכוונת ע"י שיעזוב את הכל ויקרא משהו, ולאחר מכן יתעטף ויניח כסדר. מקורות והרחבה: ביחס להנחת תפילין קודם עטיפת הטלית, כתב מרן השו"ע (סי' כ"ה א'): "אחר שלבש טלית מציץ יניח תפלין, שמעלין בקדש. והמניחין כיס התפלין והטלית לתוך כיס אחת, צריכין להזהר שלא יניחו כיס התפלין למעלה, כדי שלא יפגע בהם תחלה ויצטרך להניחם קדם הטלית כדי שלא יעבור על המצוה". וראה מ"ב (סק"ג) שכל זה דווקא אם רוצה להניח התפילין תחילה, אחרת לא שייך בזה אין מעבירין על המצוות, ופשוט. ונחלקו הפוסקים אם בדיעבד פגע בתפילין תחילה, דעת מרן השו"ע שיניח תפילין תחילה, משום ש"אין מעבירין על המצוות", אולן לדעת רבותינו המקובלים ע"פ האריז"ל, תמיד יש להקדים את הטלית, כיון שכך סדר הדברים ע"פ סוד (בא"ח ש"ר וירא ד', כה"ח שם סק"ז). ודעת הגרע"י יוסף שיש לנהוג כדעת מרן, וכל שכן אם לבוש בטלית קטן מתחת בגדיו, שבזה יכול להניח תפילין לכתחילה (הלכה ברורה ח"ב עמ' י"ב - ט"ו, ילקו"י סע' כ"ז). וראה שכן כתב השו"ע (שם סע' ב'), שמי שרגיל ללכת עם טלית קטן, ילבשנו ואח"כ יניח תפילין בביתו, ובביכנ"ס יתעטף בטלית גדול, ואילו לרמ"א, שנהגו הקדים תמיד את הטלית גדול, וגם הספרדים נוהגים כן למעשה. ובשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' ר"פ) כתב כדי לצאת ידי כולם, יעזוב התפילין וילך להתעסק בדבר אחר, כגון שיקרא פרשת העקדה וכדומה, ואז יוכל לאחר מכן לעשות את הסדר הנכון, להתעטף בטלית ואח"כ להניח תפילין. ויכול לסמוך על דעה זה כשיש שיקול של כבוד הבריות, כגון אדם נכבד או רב הקהילה שפגע קודם בתפילין ומתבייש שיראו שמניח קודם תפילין (עיין בה"ל סי' כ"ה א' ד"ה שלא, ילקו"י שם כ"ח). ולגבי הנחת תפילין של ראש קודם תפילין של יד, כתב מרן (שם ו'): "אם פגע בשל ראש תחלה, צריך להעביר על אותה המצוה ויניח של יד תחלה ואח"כ של ראש". וביאר במ"ב (סקכ"ג) כיון שמפורש בפסוק "וקשרתם" ואח"כ "ולטטפת". ולכן אף שדין "אין מעבירין על המצוות" מהתורה, מכל מקום כיון שכן מפורש בפסוק, אין חוששים להעברת מצוה (פמ"ג משב"ז סק"ה). וכתב המ"ב שם סקכ"ב) שדברי המחבר אמורים דווקא אם פגע בראש תחילה, אבל אם הניח של ראש תחלה (או שנשמט של יד ממקומו), אין להסיר של ראש וימהר להניח של יד, והביא שיש חולקים בזה. ובבה"ל (שם ד"ה פגע) מבואר שנחלקו אם צריך להסיר את של ראש כדי לקיים את המצוה כתיקונה, שהרי דרשו חז"ל על הפסוק "והיו לטטפת בין עיניך", כל זמן שבין עיניך יהיו שתים. והחולקים סוברים, שהרי כל תפלה מצוה בפני עצמה היא, ומקיים בתפילין של ראש מצוה ואין התפילין של יד מעכבות, אלא שאין המצוה כתיקונה, ולכן אין להסיר של ראש אלא יניח בזריזות של יד, וכן דעת הט"ז, וכן הסיק הבה"ל למעשה. וכן הסיק כה"ח (שם סי' כ"ו סק"א), וטעמו ע"פ סוד, שכיון שכבר הניח של ראש, אינו מסתלק משם ההארה, ולכן אין טעם להוריד, אלא אם כן עדיין לא הניח את התפילין כראוי על הראש, והביא שכן דעת החיד"א (שיורי ברכה סק"ג). אולם דעת מרן הבא"ח (רב פעלים ח"א סי' ד') שיש להסיר התפילין של ראש, ולהניח שוב כסדר הנכון, וכן נוטה דעתו של הגר"ש וואזנר זצ"ל (שבט הלוי ח"ג סי' ז'). ובשו"ת שאגת אריה (ישנות סימן כ"ח) : "ובשו"ע (א"ח סי' כ"ח) כתב לאחר שלבש טלית מצוייץ יניח תפילין שמעלין בקודש ע"כ ואין אלו אלא דברי תימה דכלפי לייא אדרבה תפילין משום קדושתן ראוי להקדימן לציצית וכדתנן כל המקודש מחבירו קודם את חבירו". ואם כן לשיטתו ודאי שלא מתחילה השאלה בנידון דידן כפי שהזכרתם. אולם לדעת מרן השו"ע, יש לדון האם יכול כעת להתעטף בטלית או לא. ומלשון המחבר (בסי' כ"ה ו') שהבאנו לעיל, משמע שאם פגע בשל ראש, אין לחוש מצד העברה על המצוות, כיון שנלמד מהפס' בצורה מפורשת שצריך תחילה לשים של יד (מ"ב סקג"כ, פמ"ג משב"ז סק"ה). אולם הדברים אמורים דוקא ביחס לתפילין, ולא ביחס לטלית, שבזה גילה מרן דעתו להדיא (שם סע' א') שיש להקדים התפילין, ולכן לדעת המחבר, אם כבר פגע בתפילין והתחיל להתעסק איתם, אין להעביר על המצות, ויניח תפילין ואח"כ יתעטף בטלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il