שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

מתי בדיוק צריך להעיר לאנשים על ההלכה?

undefined

הרב יואב חנניה אוקנין

ח כסלו תשפ"א
שאלה
שלום וברכה! רציתי לשאול, האם אני חייב להעיר לכל אחד שאני רואה אותו עושה עברה? אני אפרט..כשאני באינטרנט ונגיד קופצת לי מודעה של מקעקע, אני תמיד מעיר ומסביר למה אסור וגם לכל התגובות שלו. אני עושה את זה כבר הרבה זמן ומשום מה לאף אחד לא אכפת וזה לא משפיע על אף אחד, חוץ מאנשים שסתם רצו לדעת. האם אני צריך להעיר במקרים כאלה או שלא, כי אחרי זה הם עושים את זה במזיד?
תשובה
שלום וברכה! התורה מצווה אותנו :"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"(ויקרא יט' ,יג') מדרש ספרא דורש את הפסוקים הללו עד כמה פעמים צריכים להוכיח וכמה צריכים להיות זהירים בענין התוכחה: "ומנין שאם הוכחתו ארבעה וחמשה פעמים חזור והוכיח? תלמוד לומר "הוכח תוכיח".   יכול אפילו אתה מוכיחו ופניו משתנות? תלמוד לומר "ולא תשא עליו חטא". אמר ר' טרפון "העבודה! (לשון של שבועה) אם יש בדור הזה יכול להוכיח". אמר ר' אלעזר בן עזריה "העבודה! אם יש בדור הזה יכול לקבל תוכחת". אמר ר' עקיבא "העבודה! אם יש בדור הזה יודע האיך מוכיחים". הרמב"ם בפרק ו' מהלכות דעות הלכה ז' מדבר על 'חברו שחטא או שהלך בדרך לא טובה', שגם אותו יש להוכיח , לגבי אופן התוכחה ,הברייתא בערכין קובעת: בתנאי שלא ישתנו פניו. רש"י מצמצם זאת "שיוכיחנו ברבים להלבין פניו"- משמע מרש"י שרק ברבים יש להיזהר שלא להלבין פניו אך ביחידות אפילו אם יתבייש יש להוכיחו. לסיכום : 1.במקרה שציינת אם אתה רואה שיש כוונה לעשות עבירה והמטרה שלך היא הצבת האמת ומחאה לשם שמים יש להוכיח אפילו אם לא ישמעו (בשם הרב ליכטנשטיין). 2.כמובן יש להיזהר מאד שלא להלבין את פניו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il