שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

האם מותר להודיע על פטירת אדם?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח כסלו תשפ"א
שאלה
האם כששומעים על אדם שנפטר, מותר לספר על כך לחברים או שעדיף לא להעביר בשורות רעות?
תשובה
אין חובה להודיע אפילו לקרובי הנפטר, אלא אם כן יש בדבר צורך, כגון סיוע בענייני ההלויה, הקבורה, אמירת קדיש וכו' שאז ודאי שיש להודיע, משום שזהו טובת הנפטר. אך סתם לומר לאדם שאינו מכיר את הנפטר, ואין שום צורך בדבר, על כך נאמר (משלי י' י"ח): "ומוציא דבה הוא כסיל" (וראה במקורות). מקורות והרחבה: כן מתבאר בגמ' (פסחים ג:) ממעשה שרב כהנא נפטר, ורבי יהושע הסתיר זאת, ולא אמר לחכמים בצורה מפורשת שהוא נפטר, כיון שלא רצה לבשר בשורה רעה כמו שכתוב במשלי (שם): "ומוציא דבה הוא כסיל". וע"פ זה נפסק בשו"ע (יו"ד ת"ב סע' י"ב) שאין חובה להודיע על פטירת יהודי, אפילו אם מדובר על אביו או אמו. ועוד הוסיפו, שאף להזמינו לאירוע שמחה כגון נשואין, מותר, כיון שאינו ידוע לו. אולם אם שואלים האם פלוני חי, אין לשקר ולומר שהוא חי, שבזה עוברים על "מדבר שקר תרחק" (שמות כ"ג ז'). (ועיין בש"ך חו"מ הל' טוען ונטען סי' ע"ה סקנ"ז, שעולה מדבריו שמותר להשיב איני יודע). והנה כאשר האדם כבר נשאל מה מצבו של פלוני והאם הוא חי, כתב הט"ז (שם סק"ח) לומר לשון המשתמעת לב' פנים, ולא לומר בפרוש שהוא נפטר, וז"ל: "נראה דיש לומר בלשון דמשתמע לתרי אפי דהיינו שאין מבואר בפירוש בדבריו שהוא מת אלא הלשון סובל לחיים ולמיתה וראיה מדאיתא ברבי חייא ששאל לרב אבא קיים א"ל אימא קיימת ופירשו התוס' דבלשון בתמיה אמר עד שאתה שואלני על אבי שאלני על אמי ומתוך זה הבין ר' חייא שמת אביו שמע מיניה שלא אמר בפירוש שמת". והוסיף הרמ"א (שם) בשם המהרי"ו (סי' י"ג): "ומכל מקום בבנים זכרים, נהגו להודיע, כדי שיאמרו קדיש; אבל בבנות, אין מנהג כלל להודיעם". והטעם כך משום שיש בזה נחת רוח לנפטר. ובפת"ש (שם סק"ב) כתב בשם זקנו (פנים מאירות ח"ב סי' קצ"א), שבמועד אסור להודיע גם לבנים משום שמחת יום טוב. וכתב שהורה (שם סי' צ"ט) שלא להודיע לבנים גם בפורים, עד לאחר סיומו. ומבואר בשו"ת מהר"ש ענגיל (ח"ו סי' י') שגם כאשר מודים לבנים, אין צורך להודיע לכולם אלא מספיק להודיע לבן אחד. עיין שם. ומפשטות דברי הרמ"א משמע שאין חילוק, ופוק חזי מאי עמא דבר. כמובן שיש בעניין זה עוד שיקולים, שלעיתים גובלים בפיקוח נפש, לכן בכל ספק יש להתייעץ עם רב ת"ח או אנשי מקצוע המתעסקים בתחום זה. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il