ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

מה לעשות אם נפלו לי התפילין?

25
שאלה
שלום, היום הנחתי תפילין, וכשקיפלתי אותן בחזרה, בטעות הפלתי תפילין של יד כשהוא מחוץ לנרתיק. מה עליי לעשות? האם מתן צדקה יספיק? תודה
תשובה
שלום וברכה. הפוסקים כתבו שנהגו להתענות, אולם בזמן הזה כיון שירדה חולשה לעולם, ההוראה למעשה להקל בזה ולפדות את הצום בצדקה. יש לציין שטוב לעשות תענית דיבור (או לצום עד חצות מי שיכול), להוסיף בלימוד התורה, ולהתחזק בעניין שמירת התפילין. מקורות והרחבה: מרן החיד"א (שו"ת חיים שאל ח"א סימן י"ב) כתב שדין זה לא מפורש בש"ס ובראשונים, אולם נוהגים להתענות, וז"ל: "עד שאתה שואלני אם הרואה חייב להתענות אעיקרא דדינא הא דפשיטא לך ולכל המון ישראל שמי שהיה בידו הס"ת ונפל חייב להתענות אינו מפורש בתלמוד ופסקי רבוואתא קמאי. אמנם מנהג ישראל שגם אשר יפלו מידו התפילין מתענה. וכ"ש מי שיפול מידו הס"ת. ובשגם סבר' הוא דצריך כפרה שבא זלזול לס"ת על ידו. לא נתבאר בדברי הש"ס והפוסקים ראשונים". וכן כתב המ"ב (סימן מ' סק"ג) בשם המג"א והפמ"ג: "נוהגין העולם להתענות כשנופל תפלין מידו על הארץ בלא נרתיקן, והוא הדין כשנופל תפלין מידו על הארץ בלא נרתיקן, והוא הדין כשנופל ספר תורה אפלו בנרתיקן. ועין באליה רבה שכתב, דאפלו תפלין בנרתיקן יתן פרוטה לצדקה". וכתב בשו"ת מהר"י ברונא סימן קכ"ז: "כך ראיתי רבותי מנהיגים אם לא אכל בו ביום יתענה באותו יום אף על פי שלא קבל עליו מאתמול, ומ"מ מתפלל ענינו כמו בתענית חלום דטוב יותר בו ביום ואפי' בשבת כדאמרי' בפ"ק דשבת (יא א) והטעם שהראו לו מן השמים שצריך תשובה וגם בנפילת תפילין איכא סימנא כדאמרי' בגמ' (מו"ק כה א) האי מאן דאיתהפיך ליה רצועה ליתיב בתעניתא". וראה כה"ח (פלאג'י סי' י' ל"ח) שעדיף להתענות למחר כדי שיקבל תענית במנחה. ועיין בצי"א (ח"ה סי' א' פ"ג) שלמד מטעמו של המהר"י ברונא שלכן רק מי שנפל מידו התפילין צריך להתנעות ולא במי שראו, בניגוד למי שראה ס"ת שנפל. כיון שבתפילין שנפלו לאדם פרטי, אין בזה שייכות לציבור, משא"כ בס"ת שנפל, כיון שהוא נחשב לש"ץ, הרי זה נחשב כתקלה של כל הציבור. ומכל מקום בזמן הזה שירדה חולשה לעולם, מי שקשה לו התענות כגון זקן או חלש, יכול לפדות את התענית בצדקה, וכן לומדי תורה שהתענית מפריע להם ללימוד, או מלמד תינוקות או פועל שכיר שממעט בזה במלאכת בעל הבית, יפדה את התענית בצדקה ובזה יכופר לו. וה"ה לגבי הרואים ס"ת שנפל. כמו כן תענית דיבור והוספה בלימוד התורה מועילים לעניין זה. אם התפילין נפלו בנרתיקן, לא נהגו לצום אלא ייתן פרוטה לצדקה (ראה כה"ח פלאג'י שם, שו"ת חיים שאל ח"א סי' י"ב, שו"ת יבי"א ח"ב או"ח סי' כ"ח י"ג וכתב שם לגבי ס"ת שנפל שעדיף שהקהל יעשו תענית דיבור, וכ"כ בשו"ת אז נדברו ח"ח סי' כ' ביחס לתפילין, הליכו"ע ח"א עמ' ל"א). בברכה רבה,
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il