שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

מה קודם לברכה יין או שבעת המינים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ד שבט תשפ"א
שאלה
שלום רב. על מה צריך לברך קודם על יין או על פרי משבעת המינים?
תשובה
שלום וברכה. נחלקו בכך הראשונים. למעשה כיון שחז"ל קבעו ליין ברכה מיוחדת בפני עצמו, יש להקדים את היין לפירות שבעת המינים, וכן המנהג הרווח. מקורות: הטור (סי' רי"א) הביא בשם רבינו פרץ שהיין קודם, כיון שיש לו ברכה מיוחדת בפני עצמו, אולן מרן בב"י כתב שכל המפרשים חולקים על דבריו, משום שאין דין קדימה אם הברכות אינן שוות, ולכן רשאי להקדים איזה שירצה. ועיין שם בסוף דבריו שביאר בדברי ר' פרץ, שכיון ששניהם מין עץ, נחשבים כברכות שוות, וממילא שייך דין קדימה. המחבר השמיט בשו"ע מחלוקת זו, ונראה מדבריו שאין דין קדימה של יין על שבעת המינים, וכן כתב בחזו"ע (ברכות עמ' רע"ו, ילקו"י רי"א ג'), שרשאי להקדים איזה שרוצה. עוד כתב בילקו"י (שם) שאם מדובר בתמר ויין, יש להקדים את התמר, כי הוא "שני" לארץ אחרון שבפסוק, והגפן "שלישי" לארץ הראשון (וכל שכן זית ויין, שהרי זית הוא ראשון לארץ אחרון). אולם הרמ"א נקט כדעת ר' פרץ, וז"ל: "ודוקא שאוכל ענבים כמות שהן, אבל אם עשה מהן יין שקובע ברכה לעצמו בורא פרי הגפן חשובה, והיא קודמת לברך עליו תחילה". וכתב המ"ב (סק"כ) שהיין קודם אפילו לזיתים. וכן דעת מרן הבא"ח (מטות א') והברכת ה' (ח"ג עמ' רכ"ט) כרבנו פרץ, ולשיטתם נראה שזו גם מסקנת הבית יוסף, כיון שלאחר שהביא את דברי החולקים על ר' פרץ, כתב ביאור לדבריו. ואף בהלכה ברורה (רי"א י"א) לבנו של מרן הגרע"י יוסף זצ"ל, כתב שראוי להקדים את היין לפירות ז' המינים. עיין שם. וכן מנהג רוב העולם, כפי הסדר הידוע בקרב הציבור, מג"ע א"ש (מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל), שמקורו בדברי המ"ב (שם סקל"ה ועוד פוס'), יש להקדים את הברכה על היין, לפירות ז' המינים. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il