שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

מה קדם למה - המשכן או חטא העגל?

undefined

רבנים שונים

כ"ו אדר תשפ"א
שאלה
האם ה' ציווה על מלאכת המשכן לפני חטא העגל או אחרי חטא העגל?
תשובה
שלום וברכה, זו שאלה מצוינת ויש בה דעות שונות במדרשים ובמפרשים. מחלוקת מדרשים ומחלוקת מפרשים במדרש תנחומא (פרשת תרומה, סימן ח) מבואר שהציווי להקים את המשכן היה אחרי חטא העגל. וכך נקט רש"י (שמות, לא, יח, ושוב בפרק לג, פסוק יא) וכן נקט הספורנו (שמות, כד, יח). ויש אומרים שהציווי להקים את המשכן היה לפני חטא העגל. כך כתב הרמב"ן (שמות, לה, א, וכן בויקרא, ח, ב). וכן דעת האבן עזרא (שמות כה, א). המפרשים מביאים שכן מבואר בזוהר הקדוש. בפסיקתא רבתי, יח, מבואר שכל מטרת יציאת מצרים היתה בשביל שישראל יעשו משכן, וה' ישרה שכינתו בהם. היבט פרשני יש למחלוקת זאת היבט פרשני: מהסדר של הפרשיות נראה שהציווי להקים את המשכן היה לפני חטא העגל כדברי הרמב"ן שהרי סדר הפרשיות הוא: תרומה, תצוה, ורק אחר כך כי תשא. רש"י מיישב שאין מוקדם ומאוחר בתורה. לרמב"ן לא נוח לומר שהתורה אינה כתובה כסדר אלא לעתים רחוקות וכאשר הפסוקים מפרשים את ההקדמה או האיחור (ראה רמב"ן, במדבר, טז, א). היבט אמוני יש למחלוקת זאת גם היבט אמוני ביחס למשמעות המשכן. האם המשכן היא לכתחילה או רק בדיעבד? אם ציווי המשכן היא רק אחרי חטא העגל, משמע שלולי חטא העגל לכאורה לא היינו צריכים משכן. וכך כתב הספורנו (שם) שאם לא היה חטא העגל לא היה צריך משכן וכהנים ולויים, והשכינה היתה שורה בכל מקום. וראה בספר שם משמואל (תרומה תרע"ב) שמרחיב בעניין והוא מאחד את השיטות. וראה הרחבה בסוגיה זאת בספר 'עיונים חדשים בספר שמות', של נחמה ליבוביץ' (עמ' 337). בברכה, הרב דניאל קירש
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il