שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

חיוב קטנים בארבע כוסות

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב ניסן תשפ"א
שאלה
שלום לרב. האם יש להקפיד שגם הקטנים ישתו ד' כוסות מיץ ענבים בליל הסדר, ובאיזה שיעור?
תשובה
שלום וברכה. א. לכתחילה נכון לחנך את הילדים במצות ד' כוסות. גיל חינוך לעניין זה משתנה בין ילד לילד לפני הבנתו את ענייני החג וסיפור ציאת מצרים, ויש שכתבו שהחל מגיל חמש או שש יש לחנכם במצוה זו. מנהג רבים להניח כוס קטנטנה לפני ילד, אפילו קטן מהגיל הנקוב לעיל, כדי לחבר אותו לעניין הסדר. ב. שיעור המיץ ענבים עבור הקטן, "כמלוא לוגמיו" של הילד עצמו (כשיעור חצי פיו של הילד בערך 20 סמ"ק), ויש שכתבו להדר בשיעור מלוא לוגמיו של אדם בינוני, שזהו שיעור "רוב רביעית" (44 סמ"ק). אולם כל זה לכתחילה ואינו מעכב כלל כאמור לעיל. מקורות: ז"ל הגמ' בפסחים (קח:): "תנו רבנן הכל חייבין בארבע כוסות הללו אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות, אמר רבי יהודה וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין אלא מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו". וביאר הרשב"ם: "וכי מה תועלת יש לתינוקות, הלא פטורין מן המצות". משמע שלדעת רבי יהודה אף מדין חינוך אין להם חיוב. ונחלקו הראשונים כמי לפסוק, דעת המאירי (שם) כרבי יהודה, ואילו הרא"ש (שם פרק י' כ"א) כתב וז"ל: "ונהגו ליתן לפני כל אחד ואחד כוסו וכן נכון לעשות", וכוונתו לקטן שהגיע לגיל חינוך (עיין שו"ת הרא"ש כלל י"ד ו'). ובטור (סי' תע"ב) כתב שאפילו לתינוקות "טוב ליתן לכל אחד כוסו לפניו". מרן המחבר (תע"ב ט"ו) פסק כדברי הרא"ש בתשובה: "תינוקות שהגיעו לחינוך, מצוה לתן כל אחד כוסו לפניו", וכתב המ"ב (שם סקמ"ו) שכל זה לכתחילה אך ודאי שאינו לעיכובא, כיון שדעת פוסקים רבים (רי"ץ גיאת, רמב"ם, רשב"ץ, מהר"ם חלאוה) לא נתקנו ד' כוסות לקטנים כלל, וכדעת רבי יהודה (ראה שעה"צ שם ס"ק ס'). והנה בשו"ע הרב (תע"ב כ"ה) כתב שגיל חינוך לעניין ד' כוסות, הוא כפי הבנתו בכל כוס לפי עניינה, כלומר אם מבין את מושג החג וקדושתו יש לחנכם לכוס ראשונה, ואם מבינים את סיפור יציאת מצרים, יש לחנכם לכוס השניה, ואם מבינים את עניין ברכת המזון וההלל, יש לחנכם לכוס שלישית ורביעית. ויש שלא חילקו וכתבו שמגיל חמש או שש יש לחנכם בד' כוסות, ולמעשה זה משתנה לפי הבנתו של כל ילד בנפרד (חק יעקב סי' תע"ב סקכ"ז פמ"ג שם א"א סקט"ז, מ"ב רס"ט סק"א). ויש שכתבו שמדברי תנא קמא בגמ' הנ"ל, משמע שאף קטן שלא הגיע לחינוך נכון להניח כוס לפניו (ראה כה"ח סקצ"א בשם הח"י בשם המהרי"ל). לגבי שיעור היין, כתב המ"ב (שם סקמ"ז ע"פ דבריו בבה"ל רע"א י"ג) שאינו צריך לשתות רוב רביעית, אלא ארק כשיעור מלא לוגמיו שלו (לפי גודל חצי לחיו של הקטן עצמו), וכדי שלא ישתכר יש לתת לו מיץ ענבים, ואין צורך שידחוק עצמו לשתות יין כפי שכתב המחבר. ובאופן זה יוכל הקטן לשתות בקלות שיעור רוב רביעית (ראה מסגרת השלחן סי' קי"ט א' ועיין ארחות רבנו ח"ב עמ' ס'). בברכת פסח כשר ושמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il