שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

השלמה למאה ברכות בזמן תוספת שבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י ניסן תשפ"א
שאלה
כאשר מקבלים שבת ומתפללים ערבית בשעה מוקדמת, האם הברכות שמברכים לפני שקיעת החמה עולות לחשבון מאה ברכות?
תשובה
שלום רב. בשאלה זו נחלקו פוסקי זמננו, ולמעשה ודאי שניתן לסמוך על הסוברים שתוספת שבת נחשבת לשבת קודש ממש, ולכן גם הברכות שמברכים נחשבות כברכות השייכות ליום השבת. מקורות: כן העלה מרן הגרע"י זצ"ל (שו"ת יבי"א ח"י סי' ז'), וכן מסתבר, שהרי לגביו נכנסה שבת וחל עליו איסורי שבת והארת השבת שייכת כבר מחצות יום השישי, וכל שכן משעה שאפשר לקבל תוספת שבת ולהדליק נרות (פלג המנחה). ובמנחת שלמה (ח"ב סי' ד' כ"ז) מצדד לומר שתוספת שבת אינה מועילה לכך וצריך שיגיע הלילה בפועל, ולכן כך יש לעשות לכתחילה אם אפשר, אלא שמכל מקום ודאי שהמחשיב את התוספת שבת כחלק מהשבת יש לו על מה לסמוך, והוא הדין לגבי מוצאי שבת (ראה שו"ת שו"ת שבט הלוי ח"ה סי' כ"ג). כל האמור הוא לדעת רוב הפוסקים שאכן מונים את המאה ברכות מהלילה (עיין שו"ת יבי"א שם), והאדר"ת נסתפק בזה, וכתב שיש בראשונים דעות סותרות בעניין זה (עיין פסקי תשובה הקדמון סי' ט"ז). ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il