שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

טבעת נישואין מכספי מעשר

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח אייר תשפ"א
שאלה
האם מותר לקנות טבעת נישואין מכספי מעשר?
תשובה
שלום רב. לכתחילה אין להשתמש בכספי מעשר לקניית טבעת נישואין, אולם כשיש צורך ניתן להקל, ויש להתנות כאשר מפרישים את המעשר שתוכל להשתמש במעשר לדבר מצוה. מקורות והרחבה: ככלל צריך לדעת שבכספי מעשר אין לעשות שימוש במצוות שאדם מחוייב בהם כמו תפילין וכדומה, וכפי שכתב הרמ"א (יו"ד רמ"ט א' ומקורו מדברי המהרי"ל סי' נ"ו ז'): "ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק יתננו לעניים", וכן דעת רוב הפוסקים (מג"א או"ח תרצ"ד סק"א, גר"א סק"ד, מ"ב סק"ג). אולם הט"ז (רמ"ט סק"א) והש"ך (סק"ג) ועוד פוסקים הביאו בשם המהר"ם מ"ץ, שהתיר לקנות מכספי מעשר כל מצוה שלא היה עושה אותה אם לא היה לו את כסף המעשר. ומדברי מרן החת"ס בתשובה (יו"ד רל"א) עולה שגם הרמ"א מודה שניתן להתשמש בכסף עבור מצוה במידה והתנה שיוכל להשתמש עם המעשר לדבר מצוה. ויש שכתבו בדעת הרמ"א שניתן להתנות בכל נתינה (ראה פסקים ותשובות רמ"ט א' ביש אומרים). עוד כתבו האחרונים בדעת הרמ"א, שמה שהחמיר זה רק במקום שנוהגים כולם לתת את הכסף לעניים, אך אם נהגו להשתמש במעות לדבר מצוה, ניתן להקל (שו"ת תשובה מאהבה, וראה פסקו"ת שם עוד מקורות). ובזמננו כתב בשו"ת שבט סופר (יו"ד סי' פ"ד) שהמנהג ברוב המקומות להשתמש במעות מעשר גם לשאר מצוות מלבד צדקה לעניים. ולפי זה בנידון השאלה, ודאי שלכתחילה ראוי להחמיר ולא להשתמש בכספי מעשר עבור מצוות אלא להעביר את הכסף עבור לומדי תורה מעוני וכיוצא בזה. אולם אם בכל זאת יש צורך להשתמש בכספי מעשר, ניתן להקל אם מתנים בתחילה שכספי מעשר אלו ילכו לצדקה, בצירוף הדעה שכיום המנהג להקל בזה, ועוד שלדעת רוב הפוסקים, מעשר כספים אינו הלכה מחייבת אלא מנהג טוב וקדמון שנהגו ישראל. ברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il