שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

דירה בארץ ישראל

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ט סיון תשס"ה
שאלה
האם יש איסור למכור נדל"ן בישראל לגוי ("בל תחנם")? האם יש מצווה ליהודי לקנות קרקע או דירה בארץ ("יישוב הארץ")? מה הדין אם מישהו רוצה למכור דירה לזוג נשוי, נישואי תערובת. האם זו עבירה, כיוון שהמוכר מוכר לגוי, או מכיוון שהוא מוכר גם ליהודי, הוא עוזר לחברו לקיים את מצוות יישוב הארץ?
תשובה
התורה אוסרת מכירת דירה לגוי בארץ ישראל, שנאמר: "לא תחנם"-לא תתן להם חניה בקרקע. שכתבו הפוסקים שזה דוקא אם הוא עובד עבודה-זרה. ולכן יש אומרים שאין איסור למכור דירה לישמעאלי, מכיוון שהרמב"ם פסק שאינם עובדי עבודה-זרה, מפני שמאמינים בא-ל אחד. אבל החזון-אי"ש חולק על זה וסובר, שמכיוון שנפסק בשו"ת הרדב"ז שאם מחייבים יהודי להאמין בדת המוסלמים, הוא חייב למסור את נפשו על זה, הרי שהמוסלמי נחשב כמי שעובד עבודה-זרה לענין זה. וכותב הנצי"ב מוולאז'ין בפירושו לתורה (פרשת בהר), שאדם מישראל שנאלץ למכור את ביתו לגוי, אפילו שאינו עובד עבודה-זרה, יש מצוה על המשפחה לגאול את הבית. ואם אין ביכולת המשפחה לעשות זאת, יש מצוה על כלל ישראל לגאול את הקרקע. ובגמרא התירו אמירה לנכרי באיסור דאורייתא, ומביאים את הדוגמא של קנין קרקע מיד גוי בארץ ישראל, שמותר לומר לגוי לכתוב את שטר המכירה. וכותב הרמב"ן בחידושיו (פר' ר' אליעזר דמילה), שאין ללמוד ממצוה זו על שאר מצוות התורה, שמצוה זו היא תועלת לכלל ישראל שלא תחרב הארץ. מדבריו משמע שעצם המכירה לגוי זה כבר בכלל "שלא תחרב הארץ". ומסיבה זו אסור למכור אפילו למי שנשוי בנישואי תערובת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il