שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

האם מי שאוכל ב"בופה" פסול לעדות?

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ב סיון תשפ"א
שאלה
בימינו, אדם האוכל בשוק- ברחוב, בדרכים, (לא במקומות המוגדרים לישיבה) נפסל לעדות? יש עניין להימנע מאכילה ב"בופה" המוגש בקבלת פנים בחתונות?
תשובה
שלום וברכה, במסכת קידושין (מ:) נכתב - תנו רבנן: "האוכל בשוּק הרי זה דומה לכלב, ויש אומרים פסול לעדות. אמר רב אידי בר אבין הלכה כיש אומרים". בטעם פסול האוכל בשוק לעדות כתב א. רש"י "כיון שאינו מן היישוב, אין מקפיד על עצמו ואין לו בושת פנים, וכן האוכל בשוק הואיל ואין מקפיד על כבודו אינו בוש לזלזל בעצמו וליפסל". ובסמ"ע (לד ס"ק מה) הביא דברי רש"י, וביאר את דבריו: "וחיישינן נמי שיעידו שקר ולא יחששו שיוודע הדבר ותבוא עליהן חרפה ובושה, דהא אין מקפידים על הבושה". וכן מפורש ברמב"ם: "שכל אלו חשובים ככלב ואין מקפידים על עדות שקר". בגדר "אוכל בשוק", מצאנו כמה ביאורים בראשונים: מדברי רש"י הנ"ל משמע שבעצם האכילה בשוק, נפסל לעדות. אולם התוספות הקשו מדברי הירושלמי (מעשרות ג,ב) שכתב שרק לתלמיד חכם אין לאכול בשוק, ולא לשאר אדם. והביאו מספר פירושים ע"ש. פירוש נוסף ניתן ללמוד מדברי הרמב"ם (עדות יא, ה) שכתב: "האנשים שהולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם". ובהבנת דבריו הביא הבית יוסף: "ויותר נראה לומר דסבירא ליה דהא דאמרינן פסול לעדות היינו כשאוכל בשוק בפני כל העם, אבל אם אוכל בשוק שאין בו רוב העם אלא קצת עוברים ושבים, לא מיפסיל". השו"ע העתיק את לשון הרמב"ם והסמ"ע (ס"ק מד) ביארו כבית יוסף: "דווקא כשהוא בפני כל העם, דאילו כשאינו בפני כל העם אמרו בירושלמי דגנאי הוא לתלמיד חכם לעשות כן, אבל אין אדם נפסל בכך". אולם הב"ח (לד ס"ק ל) כתב בביאור הרמב"ם, שהאוכל בשוק פסול רק בשני התנאים: 1. אוכל בשוק בפני הכל. 2. בשעת אכילה הולך ואוכל ואינו יושב במקום אחד. ונראה להוכיח הסבר זה מדברי הרמב"ם בהלכות דעות (פרק ה הלכה ב) שהרמב"ם הביא את דברי הירושלמי, וז"ל: "ולא יאכל בחנות ולא בשוק אלא מפני צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות". ומשמע שאוכל בשוק בפני הרבים ובכל זאת רק ת"ח מוזהר בזה, וצ"ל שלא אוכל בהליכה ולכן אינו נפסל בזה לעדות. אכילה בבופה בחתונה ובמסעדות הפונים לרה"ר: מדברי הרמב"ם ניתן ללמוד שמי שאוכל במסעדות פתוחות לרשות הרבים או מי שאוכל בעמידה סמוך לשולחנות בקבלת פנים לפני החופה -לא נפסלו לעדות. משום שלא התקיימו שני התנאים. במסעדות אינו אוכל בהליכה ובחתונה אינו אוכל "בשוק בפני כל העם". אך כפי שנלמד בירושלמי ראוי שתלמיד חכם לא יאכל במסעדה הפתוחה לשוק ונראה שגם לא יאכל בעמידה בחתונה אלא יקח את האוכל ויאכל במקום מסודר בצד. בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il