שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות בעבודת ה'

איסור ללכת בקומה זקופה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"א תמוז תשפ"א
שאלה
איך לומדים מהפסוק: "מלוא כל הארץ כבודו" שאסור ללכת בקומה זקופה?
תשובה
שלום וברכה, במסכת ברכות (מג:) כתוב: "אל יהלך בקומה זקופה - דאמר מר: המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות, כאילו דוחק רגלי שכינה, דכתיב: מלא כל הארץ כבודו". וכן בקידושין (לא.) "אמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם לילך ארבע אמות בקומה זקופה". וכן נפסק בשולחן ערוך אורח חיים (ב, ו): "אסור לילך בקומה זקופה". והרמב"ם בספר מורה הנבוכים (חלק ג פרק נב) כתב: "אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועתו ועסקיו והוא לפני מלך גדול... ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש האלהים באמת, יעור משינתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם... ודע כי כאשר ידעו זה השלמים, תגיע אליהם מן היראה והכניעה ופחד השם ויראתו ובשתם ממנו, בדרכים אמתיים לא דמיוניים... וכבר ידעת הזהירם מלכת בקומה זקופה, משום מלא כל הארץ כבודו, לישב בלב בני אדם באלו המעשים כלם הענין אשר זכרתי לך, והוא שאנחנו תמיד בין ידי השי"ת ולפני שכינתו נלך ונשוב..." היינו, שכוונת הפסוק מלא כל הארץ כבודו הוא שהקב"ה משגיח בעולם ורואה את כל מעשי האדם וע"כ צריך להתנהג כמי שנמצא ליד מלך. וכאשר אדם הולך בקומה זקופה מוכח שהוא לא חי שהקב"ה משגיח ורואה את כל מעשיו. וכך הסביר זזאת המאירי) (קידושין לא.): "לעולם תהא מוראת שמים בלבו של אדם ויתבונן שאין דבר נעלם ממנו כל העובר עבירה בסתר עד שידמה ויאמר אין ה' רואני הרי הוא כאלו דוחק רגלי שכינה ר"ל שמצייר בלבו העדר כבודו והשגחתו משם והרי נאמר עיני ה' המה משוטטות בכל הארץ וכתוב השמים כסאי והארץ הדום רגלי. וכן אסור לילך בעזות מצח מגדולי החכמים לא היו הולכים אפילו ארבע אמות בקומה זקופה ובגלוי הראש". ורש"י (קידושין לא) מסביר: "מלא כל הארץ - משמע משתרבב ויורד למטה והזוקף קומתו נראה כדוחק". ומסביר המקנה (שם): פירש"י נראה כדוחק רגלי השכינה. ענינו במה שאמרו חז"ל בפסוק עקב ענוה יראת ה' מה שעשתה ענווה עקב עשתה חכמה ראש שנאמר ראשית חכמה יראת ה'. והוא השכינה השורה למעלה מראשו של אדם היא ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא שהשכין שכינתו על ראשי עם קודש ושורה על מידת החכמה כמו שאמרו חז"ל אין השכינה שורה אלא על חכם, ולכך ראוי לאדם לכפוף ראשו מאימת השכינה, כמו שמצינו במלאכים שראשיהם כפופים מאימת השכינה. אבל אם היה הולך בקומה זקופה אי אפשר למדת ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא לדור בעולם אחד במקום גאוותו של אדם. וזהו שאמרו חז"ל כל המתגאה אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם אחד..." בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il