שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

למה לא מכבים נר הבדלה בפה?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב אב תשפ"א
שאלה
למה אין לכבות את נר ההבדלה באמצעות הפה
תשובה
למה אין לכבות את הנר באמצעות הפה? שלום רב. כיון שמובא במדרש קדום, שיש בכך סכנה סגולית, וכמה מגדולי הפוסקים הביאו עניין זה וחששו לו, לכן נכון להמנע מלכבות נר בפה. ועל מי שאינו נזהר בזה נאמר: "שומר פתאים ה'", וכל שכן אם מדובר בנר מצוה שהרי "שומר מצוה לא ידע דבר רע". מקורות והרחבה: מובא באוצר מדרשים (אייזנשטיין, חופת אליהו עמ' 166 אות כ"א): "ג' דברים העושה אותו דמו בראשו היושב בצלו של נר, והעומד לפני הנר ערום ומכבה נר בפיו מפני שנכפה, והמשמש מטתו לפני הנר מפני שהויין לו בנים נכפים". הרישא והסיפא במדרש מפורשים בש"ס (פסחים קיב:), אך למציעתא לא נמצא מקור. והנה בשו"ת יביע אומר (ח"ט או"ח סימן צ"ה) ולכאורה י"ל שכיון שלא נזכר בש"ס אין לחוש כל כך. והוסיף שאין לדחות ממה שאמר רשב"י בגמ' (נדה יז.) "חמשה דברים העושה אותם דמו בראשו", ולומר שרק לאלו יש לחשוש, כיון שיש לומר דתנא ושייר. כמו כן נאמר בגמ' (בפסחים שם) על העומד ערום והמשמש מיטתו לפני נר שבניו נכפים, ולא אמרו דמו בראשו. ונשאר בצ"ע. ובספר מנהגי הרשל"צ (עמ' 114) הביא שלמעשה הגר"ע יוסף ז"ל הקפיד שלא יכבו את נר ההבדלה בפה. ובשו"ת שלמת חיים (עניינים שונים סימן צ"ה) הביא מדרש זה (מסוף ספר ראשית חכמה בשם חופת אליהו רבה, שער ג' סי' ט"ו במהדו' וולדמן), שאל הג"ר שלמה סובול זצ"ל את הגרי"ח זוננפלד זצ"ל: "שלושה דברים... וכנראה שהוא מאמר חז"ל. והנה רבים אין זהירים ומכבים נר בפיהם, האם שייך על זה לומר והאידנא דדשו בה רבים שומר פתאים ה' (שבת קכ"ט ע"ב), וכן האם יש לחלק בין נר של שמן ובין נר של חלב או של נפט", וענה לו הגרי"ח: בוודאי ראוי ליזהר מזה, ומי שאינו יודע יגן עליו הפסוק שומר פתאים וכו' (תהלים קט"ז ו'), אבל למי שיקבל ראוי להזהירו ולא עבדינן פירוקא לסכנתא". ובשו"ת יבי"א (הנ"ל) כתב שגם בספר לחם הפנים (יו"ד סי' קטז סק"ה) כתב כן בשם רז"ל, שהובא בספר כל בו, וסיים אך אין הנשים נזהרות בזה בערב שבת, ושומר מצוה לא ידע דבר רע. והנה הבא"ח (ש"ש פנחס אות י"ח) כתב כמה אזהרות בשם האריז"ל בשער רוה"ק (דף ח:) וז"ל: "לא יסתכל בהרוגים או צלובים... ולא יכבה הנר בפיו...". אולם לא מצינו בשער רוה"ק עניין כיבוי. עם זאת בספר יפה ללב (לגר"י פלאג'י, ח"ג קו"א יו"ד קט"ז אות ג') הביא עניין זה מאזהרות רבי ישראל סרוק (סי' מ"ה) מתלמידי רבנו האריז"ל. וגם בכה"ח (סי' קט"ז אות קט"ו) הביא אזהרה זו, וגם שם צויין לספר לחם הפנים (קט"ז אות ה' ושו"ת זבחי צדק אות ע"ד) הנ"ל שמה שנוהגות הנשים בע"ש לכבות בפה, משום שומר מצוה לא ידע דבר רע. עיין שם. ואם כן לכתחילה יש להמנע מלכבות נר בפיו ו"חמירא סכנתא מאיסורא", ועל מי שאינו נזהר בדבר זה או שכחו וכן נשים הנוהגים לכבות בפיהן בע"ש כאמור, נאמר "שומר פתאים ה'" ו"שומר מצוה לא ידע דבר רע". ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il