שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

האם סוכת בד וחוטי לבוד כשרה לסוכות?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ד אב תשפ"א
שאלה
לרב שלום. א.האם סוכה שעשו את כולה מ"לבוד" ללא בד כשרה? ב. ומה הדין אם עשו רק חלק מהדפנות ע"י "לבוד"? ג. לפי זה האם הסוכה שמוכרים כיום מבד וחוטים במרחק פחות מג' טפחים כשרה לכתחילה?
תשובה
שלום וברכה. א. סוכה שעשו את כל הדפנות (ד' מחיצות) שלה ע"י "לבוד", לדעת רוב הפוסקים הסוכה כשרה (למעט דעת החזו"א ודעימיה, הסוברים שצריך שתי דפנות תקינות של שבעה טפחים). ב. סוכה בעלת שלוש דפנות מ"לבוד" (שתיים יותר מז' טפחים, והשלישית טפח בריחוק פחות מג' טפחים מאחת הדפנות כמבואר בשו"ע תר"ל ב'), לפוסקי אשכנז הסוכה פסולה, ואילו לפוסקי ספרד הסוכה כשרה. ג. לגבי הסוכות כיום, אם מדובר על סוכה שכל דפנותיה נעשו מ"לבוד" ובנוסף יש לה מחיצות בד או ניילון בשיעור הראוי (ב' דפנות ודופן ג' אפילו טפח כאמור), הסוכה כשרה לכתחילה. מקורות: בגמ' בסוכה (ד:, ו:, עירובין טז:) מבואר שדין "לבוד", היינו ששני דברים הסמוכים זה לזה בתוך שלשה טפחים (24 ס"מ) נחשבים כמחוברים, וזוהי "הלכה למשה מסיני". ונחלקו הראשונים האם אפשר לעשות את כל הסוכה ע"י מחיצה הבנויה מ"לבוד". לדעת רש"י (שם ז.) הסוכה כשירה, וז"ל: "דון סוכה כדופן שבת: כל צידי דפנות שהתירו חכמים לשבת כגון מחיצה של שתי בלא ערב, כדאמר בעירובין (טז:) מקיפין בקנים ובלבד שלא יהא בין קנה לחברו שלשה פחים... או של ערב בלא שתי, כדתנן התם מקיפין שלשה חבלים, הוי היקף נמי לדופן סוכה". אולם הר"ן (שם ח: מדפי הרי"ף) כתב להחמיר, וז"ל: "ודוקא בפס ארבעה ומשהו (סגי) דאיכא בעומד שיעור ראוי, אבל בטפח ומשהו ומוקים ליה בי מיצעי פחות מג' להך גיסא ופחות מג' להך גיסא, ודאי לא סגי כיון דליכא בעומד שיעור ראוי, דאם איתא דסגי, לשמעינן הא והוי רבותא טפי". והנה נחלקו בזה גם האחרונים, המג"א (הוב"א במ"ב תר"ל סק"ז) סובר שכיון שמחיצה ע"י לבוד אינה נחשב למחיצה שלימה, רק אם עושה את כל הארבע דפנות לסוכה , הסוכה כשרה. ואם רוצה לעשות שלוש דפנות בלבד, צריך לעשות לפחות שתי מחיצות שלמות. לעומת זאת כה"ח (שם סקי"ח), ובס' חזו"ע (דפנות הסוכה סע' ב') כתבו להכשיר אף אם עשו את כל הדפנות ע"י "לבוד" בשתי או בערב. ואילו החזו"א (סי' ע"ה אות י"ב) כתב להחמיר שלא ניתן להסתמך כלל על "מחיצה גרועה" של קנים הנעשית ע"י לבוד, כיון שצריך שבשתי הדפנות של הסוכה תהיה דופן שבעה טפחים. וכן כתב בס' בכורי יעקב (סק"ד), וכפשט דברי הר"ן. יש לציין שכל האמור כשיש בסוכה רק קנים או חוטים של שתי או ערב אך עם יש גם שתי וגם ערב, נראה שהסוכה כשרה לכל הדעות. ואם עשה ג' מחיצות של שתי או ערב, וברוח הרביעית העמיד דופן ברוחב טפח, כתב הגרש"ז אויערבך זצ"ל (הליכו"ש מועדים עמ' צ"ח) שיש להסתפק לבני אשכנז אם הסוכה מתכשרת בכך. אולם אם עשו לסוכה שלוש דפנות בלבד מ"לבוד" יש להחמיר לדעת המ"ב ובני אשכנז ההולכים לאורו, אולם לבני ספרד הסוכה כשירה. ובימנו שמצוי לעשות סוכה עם חוטי לבוד בכל הד' דפנות, יש להכשיר לכל הדעות, בפרט כשמוסיפים מחיצות בד או ניילון. ואף שבד"כ מחיצות אלו מתנדנדות ברוח, מכל מקום כיון שיש מחלוקת איזה נדנוד אוסר את דפנות הסוכה, ובד"כ הנדנוד הוא פחות מג' טפחים (עי' מ"ב תר"ל סקמ"ח שכל שהמחיצה הולכת ובאה אינה נחשבת מחיצה, ובכה"ח תר"ל ס"ק ע'-ע"ג מקל עד ג' טפחים וכך מטי משמיה דהחזו"א, ועי' בהליכו"ש שם עמ' צ"ז שאפילו זזים מעט פסולה), חזי לאיצטרופי ולהכשיר את הסוכה. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il