שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

האם מותר לעבוד בחנות שמוכרת גם מוצרים לא כשרים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ג אב תשפ"א
שאלה
האם מותר לעבוד בחנות של אלכוהול שיש בה גם אלכוהול לא כשר, האם מותר למכור את זה? (והאם מותר לעבוד בקיוסק שמוכר גם שוקולד לא כשר ) רוב החנות כשרה.
תשובה
שלום רב. אם מדובר על מכירת מוצרים שאינם כשרים גם ליהודים, אין לעבוד במקום כזה. במידה ומדובר על שעת הדחק גדולה כגון שאין אפשרות לעבוד במקום אחר, יש להציע את כל הפרטים לפני רב ולבחון את השאלה מחדש. מקורות: במשנה בשביעית (ז' ג') נכתב להדיא: "שאין עושים סחורה בפירות שביעית ולא בבכורות ולא בתרומות, ולא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא ברמשים. ולא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק, אבל הוא לקט ובנו מוכר על ידו, לקח לעצמו והותיר, מותר למוכרן. ובמשנה ד': "צדי חיה עופות ודגים שנזדמנו להם מינים טמאין, מותרים למוכרם". ובגמ' בפסחים (כא:) דנו, האם כל המאכלים שאסורים באכילה אסורים גם בהנאה, ולמסקנה מבואר שם שהדבר אסור אא"כ באופן אקראי, וכן נפסק בשו"ע ביורה דעה סימן (קי"ז א'-ב'): "כל הדברים האסורים מן התורה, אע"פ שמותרים הנאה אסור לעשות בהן סחורה, כדתנן אין עושין סחורות בנבלות וטרפות שקצים ורמשים". ונחלקו הראשונים האם האיסור לסחור מהתורה כמ"ש התוס' (ב"ק פב: ד"ה לא יגדל אדם חזירין) או גזירה מדרבנן כלשון הרשב"א (ח"ג רכ"ג): "אסור לעשות בהן סחורה גזרה שמא יבא לאכול מהם". לדעת הש"ך (יו"ד קי"ז סק"ב) לא מסתבר שהקונים יאכלו איסור, "דאטו ברשיעי עסקינן", ולכן ביאר שהאיסור לסחור במאכלים אסורים אסור משום מראית עין, שמא יחשבו הרואים שמה שמוכרים מותר גם באכילה. ולכן לדעת הש"ך, מותר לסחור באיסורים שלא למטרת אכילה. למעשה רוב הפוסקים נקטו שאיסור זה מהתורה, וז"ל החת"ס (יו"ד סי' ק"ה): וכמעט כל הראשונים והאחרונים החליטוהו לאיסור דאורייתא זולת תרומת הדשן סימן ר'". והנה בנידון שאלתנו דנו כמה מגדולי הפוסקים לדון לכף זכות ולצדד להקל, במידה ורוב החנות כשרה ורק נמכר בדרך אגב דברים שאינם כשרים (ראה ערוה"ש סי' קי"ז כ"ז) וכפי שעולה מדברי מרן השו"ע (שם ב'). גם בשו"ת משנה הלכות (ח"ה ק"ג), נשאל בנידון דומה, וכתב כמה צדדים להקל, ואין כאן איסור "לפני עיוור" מדא' מכמה טעמים (אולם לכא' יש בזה איסור מסייע). אולם שם מדובר על מכירה בחו"ל ומסתמא רוב הקונים גויים. והוא הסיק שם שההיתר הוא דוקא באופן שהבעלים לא עוברים על איסור של סחורה בנבלות וטרפות וכו', אחרת גם העובד עובר על איסור. ולכן בנידון שאלתנו יש לאסור. אולם באגרות משה (יו"ד ח"ב סי' ל"ח) התסייג מההשוואה של הערוה"ש, וכתב שאין לדמות דגים טמאים שעלו באופן אקראי למצודת הצייד לבין מכירת מאכילים שאינם כשרים בקביעות אגב רוב המוצרים הכשרים. וגם בכף החיים (סי' קי"ז בהשלמות ס"ז) כתב שאין להתיר למכור בקביעות בחנות דגים טמאים אף שיש מוצרים כשרים ואף שמדובר על קונים גויים. ואינו דומה לנזדמנו לו דגים טמאים וטהורים יחד משום, משום שהדברים האסורים נמכרים לבעל החנות בנפרד. עם זאת חשוב להוסיף שצריך לבדוק האם אכן מדובר על אלכוהול שאינו כשר או על אלכוהול שאין לו כשרות אך ידוע שהוא כשר, וה"ה שיש לבדוק לגבי שאר המוצרים, שאז יש מקום להקל. אולם במידה ומדובר שמוכרים בחנות זו ליהודים משקאות שאינם כשרים כגון קוניאק או ברנדי, יש להמנע מלעבוד במקום כזה, ולעבוד במקום שאין חשש למכשול. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il