שאל את הרב

  • הלכה
  • שליח הציבור
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
רווק אשכנזי שעולה לש"ץ, ולובש טלית כי אין לו כובע וחליפה (אני לא רוצה להיכנס לדיון האם לעשות כן), האם יש לו לכסות את ראשו בטלית במשך התפילה (או לפחות בשמו"ע) כיון שהוא ש"ץ?
תשובה
שלום רב. כן! וזו הערה נכונה עבור חזנים, שעליהם להתעטף בטלית ולכסות גם את ראשם, מפני כבוד הציבור. אולם אין לעורר על כך מחלוקת. וניתן להקל בכך במקום שאין מקפידים ללכת עם כובע וחליפה לפני אנשים חשובים. כמו כן בתפילת ערבית (וגם במנחה) פחות נהגו להקפיד על כך. מקורות: ראה שו"ע (סי' נ"ג י"ג) שמי שאין לו בגדים ראויים לא ירד לפני התיבה (עיין גמ' שבת י. ושו"ע סי' צ"א), וכל שכן ששליח ציבור צריך להקפיד על כך, מפני כבוד הציבור (רמ"א סי' נ"ג כ"ח). והגדר בזה הוא כפי הרגילות של בני אותו מקום, וכתב על כך בשו"ת יחוה דעת (ח"ד סי' ח') שאם באותו מקום רגלים ללכת לפני אנשים מכובדים ללא כובע וחליפה, ואף בשרוולים קצרים, רשאים להיות כך שליחי ציבור. אך במקום שמקפידים ללכת עם כובע וחליפה, ודאי שאסור להתפלל כן לפני העמוד. אולם מדברי המ"ב (נ"ג סקי"ג) משמע שאסור להיות ש"ץ עם בגדים רצים אפילו במקום שרגילים ללכת כך (הליכות שלמה פ"ב ט"ו). וכתב הגרש"ז אויערבך זצ"ל (הליכו"ש שם) שהמתפלל במקום שמקפידים על כובע וחליפה בעת התפילה, לא יתפלל בלעדיהם, אא"כ לא ימצא מנין אחר לתפילה, כדי שלא יפסיד תפילה בציבור משום מצות הכון בלבד. אלא אם כן יתעטף בטלית ויכסה בה גם את ראשו, אף שאין לו כובע וחליפה, וזה יועיל אף למי שלובש חולצה קצרה, ובמקומות רבים נוהגים תמיד להתעטף בטלית מפני כבוד הציבור וכדברי הגמ' (ראש השנה יז:): "מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור" (פסק"ת סי' נ"ג אות ט"ו בשם המקו"ח לחוות יאיר ריש סי' נ"ג וערוך השולחן שם י"ח). ובמ"ב (סי' י"ח סק"ה) כתב בשם המג"א: "וכל העובר לפני התבה צריך להתעטף", מפני כבוד הציבור (שעה"צ תקפ"א סק"ג), ועיי"ש שהביא בשם הלחם חמודות שהוא הדין לאומר קדיש, (ולא ראיתי שנוהגים כן). ובשערי תשובה (שם סק"ג) כתב בשם הברכי יוסף, שיש להזהר שלא להתעטף בטלית בלילה, והביא בשם האריז"ל שהיה נזהר בזה מאד. וכן כתב הבית דוד בשם המקובל הקדוש המהר"י ג'יקטיליא זצ"ל. ואם כן לפי המקובלים צריך להתעטף במנחה ושחרית חוץ מתפילת ערבית, וכ"כ בפסק"ת (שם הערה 117 בשם השלה"ט סי' צ"א ג') שש"ץ צריך להתעטף בכל התפילות חוץ מערבית. וא"כ בשחרית לכו"ע יש להקפיד בזה, ולגבי מנחה נראה שפחות הקפידו. ובערבית אין צורך להתעטף (אולם התימנים להתעטף בכל התפילות). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il