שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילות והוספות מיוחדות

המקור לפרק שירה והקשר בין הפסוקים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ו אב תשפ"א
שאלה
שלום וברכה, רציתי לשאול, א. מה מקורה של שירת הבריאה המשייכת פסוקים לשירתם של בעלי חיים? ב. כיצד התאימו בין הפסוק לבעל החיים? ישר כח ותזכו למצוות.
תשובה
שלום רב. א. "פרק שירה" או "שירת הבריאה" הנמצא בידנו היום, נמסר לנו ע"י רבותינו ז"ל, ויש מסורת מפי הקדמונים שדוד המלך חיברה ברוח הקודש, וכל העוסק בה בכל יום זוכה לדברים גדולים. ב. מרן החיד"א כתב: "הדבר ברור דפרק שירה אומרים אותו השוטרים והממונים לכל אילן וירק ועשב וכיוצא והוא ממש כפשטו", וכן מבואר בכתבי האריז"ל. ודחה את מה שהביאו בשם הריטב"א, שלא באמת שהדברים נאמרו, אלא שאם היו יכולים לדבר, מסתבר שכך היו אומרים. מקורות: אכן לא מצאתי מקור מדוייק בש"ס ובמדרשים היכן נמצא פרק שירה. אולם ודאי ששירה זו נמסרה לנו ע"י רבותינו ז"ל ומקורה למעלה בקודש והקדמונים הפליגו מאד בשבח העוסק בה. וכתב בספר אליה רבה (סוף ס"ק יד) בשם ספר דרך חכמה (דף מה:), שעל ברייתא זו של פרק שירה, אמר רבי אליעזר הגדול: כל העוסק בפרק שירה זה בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"ב ותלמודו מתקיים בידו כו'. וכתב בשם המהרי"ט (בסוף ספרו בית אלוקים) שדוד המלך עליו השלום חיבר פרק שירה ברוח הקודש, ודייק שם בלשון "כל העוסק", ולא אמר כל האומר, כיון שמטרת שירה זו, כדי שנדע את שירת הבריאה ונקבל ממנה מוסר לעבודת ה'. וביחס לשאלה כיצד התאימו את הפסוקים, הנה כתב מרן החיד"א (בספרו מראית העין ע"ז יז.) שה"עין יעקב" כתב בשם הריטב"א, על המעשה עם בן דורדיא (בגמ' שם), שמה שהוא ביקש מההרים והגבעות בקשו עלי רחמים, ואמרו לו "עד שאנו נבקש עליך וכו"', לא שההרים מבקשים אלא שאלו היה להם פה היו משיבין כך, וכעין שמצינו בכמה מקומות וכו' וכן פרק שירה שהעופות והחיות מקלסין לאו שהם אומרים כלום אלא סברא הוא שאם היה להם פה לדבר יש להם לומר כך וכך עכ"ל (והעיר החיד"א שבחידושי ע"ז להריטב"א ז"ל לא נמצא לשון זה אך ידוע שלריטב"א היו כמה מהדורות של חידושים). ותמה החיד"א על מה שכתב ביחס לפרק שירה, שהרי לא מסתבר שחז"ל הפליגו בשבח אמירת פרק שירה, אם מדובר על דבר שלא נאמר לעולם (ורק על המעשה עם בן דורדיא אפשר לומר כן). וכמו כן נאמר במדרש רבה: "אמר רבי סימון אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע מכה אותו ואומר לו גדל הדא הוא דכתיב 'אם ידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ' לשון שוטר" ולכן סיים החיד"א: "מאחר שכן הדבר ברור דפרק שירה אומרים אותו השוטרים והממונים לכל אילן וירק ועשב וכיוצא והוא ממש כפשטו והממונה ושוטר לכל דבר שר לו נאמר. ואתיין הברייתות כפשטן ומשמען". והוסיף שכן כתב זקנו החסד לאברהם ז"ל (בעין כל נהר ז'): "כלם יש להם שרים מופקדים עליהם למעלה ואותן השרים הם ישבחו וישוררו לבוראם ושירם וזמרם עולה ומושך אור א"ס עליהם ומחיה אותם וז"ש הללו את ה' מן השמים וכל המזמור וזה נקרא פרק שירה וכו'". והביא עוד מספר הלקוטים מרבינו האר"י, וז"ל: "פרק שירה וסודו הוא כי כל הנבראים יש להם שר במרום להמשיך להם שפע וחיות על ידו וצריך שיאמר שירה תחילה ואח"כ יקבל השפע לחלק לאישי המין שהוא ממונה עליו וכשם ששר של מצרים מצרים שמו כך שר של שמים שמים שמו וכן כלם" עיין שם בדבריו המופלאים. שנזכה לשיר ולזמר ברינה בבניין ביהמ"ק במהרה ! בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il