שאל את הרב

  • הלכה
  • התרת נדרים

התרת נדרים באמצעות הטלפון

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז אלול תשפ"א
שאלה
שובע טוב כבוד הרב, האם ניתן לעשות התרת נדרים והתרת קללות משהי שנמצאת רחוק בחו"ל ואין לה גישה לרב. תודה מראש
תשובה
שבוע מבורך. אשה שאין לה בעל שיכול לעשות עבורה התרת נדרים, ואין לה דרך לעשות התרת נדרים בפני שלושה, ניתן להקל לעשות התרת נדרים דרך הטלפון. מקורות: כתב הטור (יו"ד רכ"ח ט"ז) שלדעת הרמב"ם צריך הנודר לבא לפני החכם להתיר לו ואינו עושה שליח לשאול על נדרו, ודעת אביו הרא"ש, שיכול להתיר לו שלא בפניו כגון שישלח לחכם בכתב את נדרו והוא יודע שמתחרט ומתיר לו. וטעמו של הרמב"ם, ע"פ הגמ' (נדרים ח:) שדנה האם יועיל התרת נדרים לאשה ע"י בעלה. והבין הרמב"ם שכל הדיון הוא באשה, אך אדם אחר אינו עושה שליח. הריב"ש כתב (סי' י"א) דרבינו שמשון התיר שישלח אדם חרטתו בכתב לבי"ד והם יתירו לו וזהו אפילו למאן דס"ל דאינו יכול לעשות שליח דכתב יד עדיף, ולפי זה כתב ערוה"ש (שם נ"ג) לתמוה על דברי הטור שכתב שהרא"ש התיר בכתב ולא השמיענו רבותא טפי דאפילו ע"י שליח התיר". וכתב ליישב: "וצ"ל דהטור ס"ל להיפך דשליח עדיף מכתב וכן דעת הר"ן ז"ל ע"ש ויש ראיה לזה מגט שיכול הבעל לעשות שליח ובכתב יש אוסרים... ולפ"ז הטור רבותא קאמר דאפילו בכתב התיר וכ"ש ע"י שליח". ומרן השו"ע (שם ט"ז) הכריע כדעת הרמב"ם, וכן עולה מדברי הרמ"א, שהתיר רק ע"י תורגמן שגם הנודר הוא בב"ד. וכתב בערוה"ש (שם), שמה שלא הזכירו דגם ע"י כתב אסור, כיון שדעת המחבר והרמ"א כדעת הטור, שכתב גרע משליחות, וכיון שכתבו דע"י שליחות אין להתיר ק"ו בכתב. אולם הפת"ש (שם סק"ח) כתב להקל להתיר נדר ע"י שליח בשעת הדחק, כיון שפוסקים רבים מקלים בשליחת החרטה לבית דין בכתב. על פי האמור, כתב בשו"ת שבט הקהתי (ח"ד סי' רל"ט), שבשעת הצורך ניתן להקל להתיר נדר ע"י טלפון, וזה עדיף על שליח שאינו מועיל לדעת המחבר. ואם כן נראה שמי שאין באפשרותו להתיר את נדרו פנים בפנים, וכן אשה שאין אפשרות שבעלה יתיר עבורה, וכן אב לבתו, יש מקום להקל לעשות התרת בשיחת טלפון, ונראה שזה עדיף גם מכתב ידו, כיון שהמתירים שומעים בפועל את מי שצריכים להתיר לו את הנדר (וכל שכן אם גם רואים אותו בוידאו בשידור חי), ואולי גם הרמב"ם יודה בזה. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il