שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

ואהבת לרעך כמוך ומצוות שבין אדם לחברו

undefined

הרב חיים שריבר

י"ב אלול תשפ"א
שאלה
אם יש את מצוות ואהבת לרעך כמוך למה צריך את כל מצוות בן אדם לחבירו? (לדוגמה: אדם לא רוצה שירצחו אותו אז אסור לו להרוג, אדם רוצה שיעזרו לו להרים את החמור שנפל אז יש לו מצווה לעזור לאחרים...) תודה רבה!
תשובה
שלום ספר החינוך במצוה רמ"ג - מצוה לאהוב כל אדם מישראל - מגדיר את המצוה כך: לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו, שנאמר (ויקרא יט, יח): "ואהבת לרעך כמוך". ואמרו זכרונם לברכה (שבת לא, א) דעלך סני לחברך לא תעביד. ואמרו בספרא (קדושים פ"ד יב), אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, כלומר שהרבה מצוות שבתורה תלויין בכך, שהאוהב חבירו כנפשו לא יגנוב ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו בשום צד. וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה, ידוע הדבר לכל בן דעת. מדבריו למדנו שקיימת מצוה כללית של אהבת האדם מישראל שבאה לידי ביטוי במצוות רבות בתורה. השורש הוא בלב "אהבה" ומתוך כך מגיעים לעשייה של דברים טובים לזולת, ומניעה מעשיית דברים שאינם טובים לזולת. בדומה לכך מצינונ ברמב"ם (הלכות אבל פרק י"ד הלכה א') שכותב: "מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהם ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות". הכלל הוא "ואהבת לרעך כמוך" ומדברי חכמים יש מצוות רבות שיוצאות מכלל זה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il