שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ביטחון ופיקוח נפש

חזרת אחות ממשמרת ברכב הפרטי ביו"ט

undefined

הרב אביעד תפוחי

ב תשרי תשפ"ב
שאלה
האם יש הבדל בין שבת ליו"ט בעניין חזרת אחות ממשמרת ברכב הפרטי? לאור העובדה שאין ביו"ט תחומין והבערה דינה שונה? יצויין שבמקום מגורינו אין הסעות על ידי גוי. בשבת אנו נוהגים לנסוע ברכב פרטי רק בהלוך (במשמרת המסתיימת במוצ"ש) ובחגים הבעל"ט רוצים שאשתי תעשה גם משמרות בוקר או ליל חג. תודה
תשובה
שלום וברכה. (תשובה זו היא כהמשך לתשובת הרה"ג דב ליאור שליט"א, הפוסק שבשבת מותר לאחות לחזור הביתה ע"י גוי. ועתה נשאלה השאלה האם ביום טוב הדין שונה) למעשה נראה שאין להתיר לאחות לנסוע בדרך חזרה ברכב שלה ביו"ט אלא רק ע"י גוי כמו בשבת, וזאת מחמת כמה טעמים- א. ברכב יש נורות להט שהן אסורות משום מבעיר, ונחלקו הפוסקים האם איסור הבערת אש חדשה ביו"ט אסור מדאוריתא או מדרבנן (עיין ביאור הלכה סימן תק"ב ד"ה אין מוציאין). ב. דעת החזו"א שבחשמל יש איסור בונה, ולפי דבריו אף ביו"ט הדלקת חשמל אסורה מהתורה. ג. יש פוסקים (מנחת אשר ח"ב סימן מ"ב) שכתבו שההיתר לחזור מחשש שימנעו בעתיד מלצאת להציל, נאמר רק למתנדבים שיש חשש שימנעו מלבוא ולא שייך באנשי רפואה שזו עבודתם, כיון שאין חשש שמא ימנעו מלעבוד בכך. ד. לבסוף, יש להוסיף שיש לחשוש שאם נתיר זאת ביו"ט יבואו לטעות ולהתיר כן אף בשבת, ואף שאין לנו לגזור גזירות חדשות מ"מ מצינו שחז"ל גזרו בכמה דברים יו"ט משום שבת (שבת כג: ועוד). סיכום: לענ"ד יש לאסור לאחות לנסוע חזרה ברכב שלה ממשמרת בבית החולים בין בשבת ובין ביו"ט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il