שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

האם מותר לשים לבוד אחרי ששמו את הסכך?

undefined

הרב אביעד תפוחי

י"ג תשרי תשפ"ב
שאלה
שלום הבנתי כי יש להקים את הדפנות ורק לאחר מכן להניח את הסכך. אני מסתמך על סוכת נחלים עם חוטים מתוחים בתורת דין לבוד. האם הסוכה כשרה במידה ואני מקים את הסוכה - ברזלים ויריעות בד - מניח את הסכך - ורק בסוף קושר את החוטים כדפנות בדין לבוד?
תשובה
תשובה: כדי לענות על שאלה זו יש לברר מדוע צריך את חוטי הלבוד. פסק השו"ע ( הלכות סוכה סימן תרל סעיף י)- על כן אין נכון לעשות כל המחיצות מיריעות של פשתן בלא קנים, אף על פי שקשרן בטוב, זמנין דמינתקי ולאו אדעתיה והוי ליה מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה; והרוצה לעשות בסדינים, טוב שיארוג במחיצות קנים בפחות משלשה. דהיינו שהשו"ע פוסק שלא נכון לעשות מחיצות מבד, שמא הקשר יתנתק ואז המחיצה לא תוכל לעמוד ברוח מצויה. ולכן ממליץ השו"ע לארוג מחיצות קנים שהם קשיחים ויציבים ואף אם היריעות ינועו ברוח, הרי שהמחיצות לא ינועו. האחרונים נחלקו בביאור הפסול אם המחיצות נעות ברוח. לדעת החזו"א (עירובין, סימן ע"ז, ס"ק ו) אין פסול בכך שנעות כל עוד הן לא נעות באופן שפוסל את הסוכה, דהיינו שאם הן מתרוממות ג' טפחים או מתרחקות ג' טפחים מהסכך אזי הסוכה פסולה. לעומתו, דעת הגרע"י זצ"ל (יחוה דעת ג, מו) שכל תנועה של המחיצה פוסלת אותה, כי הגדרה של מחיצה היא כזו שאינה נעה ברוח, ולכן אפילו תנועה מועטת פוסלת את הסוכה. עוד יש לדון לפי דעת החזו"א, בסוכות שהבד מושחל על גבי המוט, או שע"י אזיקונים שאף רוח שבעולם לא יכולה להתיר את הקשר הזה, ואף אדם שיעבור שם ויתחכך בו לא יוכל לנתקו (עיין אג"מ (ח"ח, סימן לט) שכתב שזה בכלל החשש של מינתקי), האם שייכת בכלל גזירה זו. וכן פסק להלכה, בשו"ת אהלה של תורה של הגר"י אריאל שליט"א. נמצא שיש כמה טעמים להכשיר סוכת נחלים ששמו את הסכך לפני ששמו את חוטי הלבוד- א. השו"ע כתב ש'לא נכון' להשתמש ביריעות לדפנות, משמע שהדפנות אינן פסולות בדיעבד, ולכן ניתן לשים את הסכך. ב. סתימת הרבה מן הפוסקים כדעת החזו"א שתנודה של הדפנות בעייתית רק אם ינועו באופן משמעותי (עיין לעיל), וזה לא שייך בדפנות שהבד מושחל על המוט שאין חשש שינתקו מהמוט. אך כיון שקל להכשיר את הסכך ע"י שמרימים אותו ומורידים אותו, טוב להחמיר ולעשות כן לאחר קשירת חוטי הלבוד (ואפשר לעשות כן ע"י מקל שמרימים איתו את הסכך). סיכום: הסוכה במקרה הזה כשרה, וטוב להחמיר להרים מעט את הסכך לאחר קשירת חוטי הלבוד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il