שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש והלוח העברי

תספורת וקציצת צפורניים בראש חודש

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

א מרחשון תשפ"ב
שאלה
חודש טוב. האם מותר להסתפר ולקצוץ ציפורניים בראש חודש?
תשובה
חודש טוב ומבורך. יש שנהגו לא להסתפר ולא ליטול ציפורניים בראש חודש. אולם מעיקר הדין הדבר מותר, ורבים לא נהגו בחומרא זו. מקורות: כן כתב לאסור בצוואת רבי יהודה החסיד אות מ"ח, וכתב המג"א (סי' ר"ס א') שאפילו אם חל ר"ח בערב שבת, יש להזהר בזה. וכן הובא במ"ב (שם סק"ז). אולם ראה מ"ב (תצ"ג סק"ה) שכתב שאף הנוהגים שלא להסתפר בספירת העומר אחרי פסח, מכל מקום מותר להסתפר אם חל ר"ח בשבת מפני שיש בו תוספת שמחה. וכתב החיד"א (שו"ת יוסף אומץ ל"ז ד') שמדברי הרדב"ז מוכח שלא היה נוהג להחמיר בזה, וכן נראה מדברי מרן בב"י (סי' תצ"ג) שלא היה נזהר בצוואת ר"י החסיד שלא להסתפר בר"ח, עיין שם ויש שכתבו להקל בנטילת צפורניים ולהחמיר בתספורת. ולמעשה הספרדים נהגו להקל בזה (ילקו"י ר"ס ב') וכן נוהגים חלק מבני אשכנז. וכבר האריכו הפוסקים אם הצוואה של ר"י החסיד נכתבה רק עבור צאציו וכו', ואין כאן המקום להאריך בזה. שנשמע ונתבשר בשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il