שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיסים וחוקי המדינה

דיווח שעות בעבודה והחזרתם בחודש הבא

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ח מרחשון תשפ"ב
שאלה
אני עובד לפי שעות בארגון גדול. החודש לא היתה עבודה, וכאשר אמרתי למנהל העבודה שאני רוצה שימצא לי מה לעשות כדי שאקבל משכורת ולא אצטרך לשלם ביטוח לאומי, הוא ענה לי שמצדו אין לו בעיה שאני אדווח החודש על כמה שעות, ואחזיר אותם בחודש הבא (שאעבוד את אותם שעות מבלי לדווח). האם זה מותר?
תשובה
שלום וברכה אסור להעלים מס ויש בכך איסור גזל. אסור גם להצהיר הצהרה מוטעית לרשויות המדינה שבעקבותיה נפטר האדם שלא כדין מחוב או מס המוטל עליו. מקורות והרחבות: פסק השו"ע (סי' שסט סעיף ו) שהמעלים מס והמבריח מכס מהמלכות - עובר על לא תגזול. וכתבו פוסקים רבים וחשובים שעל חוקי מדינת ישראל חל הכלל דינא דמלכותא דינא. כך פסק הרב עובדיה יוסף (שו"ת יחווה דעת ה, סד): "והעיקר כמו שכתב בשו"ת ישכיל עבדי, שגם לגבי מדינת ישראל שייך הכלל דינא דמלכותא דינא. וכן כתבו בפסקי בתי הדין הרבניים חלק א' (עמוד רפה). ע"ש. ולכן נראה להלכה שבכל מה שנוגע למסים וארנוניות ומכס, יש לקיים את החוק של המדינה, שזה בכלל מה שאמרו חז"ל דינא דמלכותא דינא" כן פסק גם בשו"ת ציץ אליעזר (טז, מט). וכן פסק הרב יוסף שלום אלישיב (פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק ה עמוד 264) על חלות של ערבות בנקאית בישראל שיש לה תוקף אפילו באסמכתא משום שדינא דמלכותא דינא. גם הגרש"ז אוירבך (מנחת שלמה נדרים עמוד קעג) אסר להבריח מוצרים במכס: "ומעתה בארץ ישראל ומלכות ישראל שלא לפי דיני התורה, אף אם נחליט שחוק שאינו לפי רוח התורה - אין להתחשב בו, אבל מהיכי תיתי שיהא מותר להבריח מכס וכיוצא בזה, כי הרי סוף סוף הוא דבר שכלי, ויתכן שגם אם היו מתייעצים עם טובי העיר - ג"כ היו קובעים כך, וא"כ נהי שהם לא התחשבו בדיני התורה - אבל מ"מ מנלן שמותר לגזול". עוד כתב בפתחי חושן (ה, א הערה ה)- נראה שבזמננו שעיקר המסים מיועדים לטובת התושבים, כגון כבישים ותאורה, ביוב ונקיון וכיוצא בזה, אין צריך לדינא דמלכותא. ראוי להוסיף שבכל הליכות ומעשי האדם [ולא רק בענייני ממונות], צריך להתרחק מהשקר והמרמה. במסכת אבות למדנו: "רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלשה דברים העולם עומד, על הדין, ועל האמת, ועל השלום". וכתב הרמח"ל בספר מסילת ישרים (פרק יא) על הפסוק "מדבר שקר תרחק" : "ותראה שלא אמר "משקר תשמר" אלא "מדבר שקר תרחק", להעיר אותנו על ההרחק הגדול והבריחה הרבה שצריך לברוח מזה. וכבר נאמר (צפניה ג): שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il