שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

האם כשבודקים מזוזה מותר להניח את הבית ללא מזוזה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א מרחשון תשפ"ב
שאלה
האם בזמן שמסירים את המזוזה כדי לבודקה צריך לשים מזוזה אחרת כדי שלא נישאר בלי מזוזה?
תשובה
שלום וברכה. אף שמצות מזוזה חשובה ויש בכוחה לשמור ולהגן על בני הבית. מכל מקום, אין חיוב לשים מזוזה אחרת כאשר שולחים את המזוזה לבדיקה, בפרט אם מחזירים אותה באותו יום. במידה ומדובר בזמן ארוך יותר, טוב להניח בינתיים מזוזה אחרת, ולישון בחדר שיש בו מזוזה. וכשבודקים את כל המזוזות, נהגו להשאיר מזוזה אחת בפתח הבית, אך כאמור אין חובה בדבר. מקורות: בשו"ע (יו"ד רפ"ה סעיף א') מבואר שזו מצוה קיומית המוטלת על הבית, וז"ל: "מצות עשה לכתוב פ' שמע (דברים ו, ד - ט) והיה אם שמוע (דברים יא, יג - כא) ולקבעם על מזוזת הפתח, וצריך ליזהר בה מאד; וכל הזהיר בה, יאריכו ימיו וימי בניו. ואם אינו זהיר בה, יתקצרו. הגה: ומ"מ אם אין ידו משגת לקנות תפילין ומזוזה, יקנה תפילין ולא מזוזה (ירושלמי סוף מגילה ובא"ח סי' ל"ח סי"ב), דמצוה שהיא חובת הגוף עדיפא". ובפת"ש (שם ס"ק א'): "ועיין פמ"ג לאו"ח סי' ל"א דאם נודע לו בשבת וי"ט שאין מזוזה בפתחו ויש לו בית אחר מחוייב הוא לצאת אבל אי לית ליה בית אחר שרי לדור בתוכו דומיא דציצית בסימן י"ג ע"ש ונראה דה"ה אפילו בחול אם אין מזוזה נמצא בעיר דינו כמו בשבת ורשאי לדור בתוכו אם אין לו בית אחר כמה שכתב המג"א בסימן י"ג סק"ח לענין ציצית וע' במג"א סי' י"ט סק"א ודו"ק". ולפי זה אין להשאר ללא מזוזה, אם יש לו בית או חדר עם מזוזה. ובשו"ת ציץ אליעזר (חלק י"ג סימן נ"ג) ביאר דברי הפמ"ג, והסיק למעשה שאין איסור לגור בבית ללא מזוזה, וז"ל: "והנה דברי הפרמ"ג לא נמצאים בסי' ל"א כפי שציין הפ"ת, אלא נמצאים באו"ח סי' ל"ח בא"א ס"ק ט"ו. ודבריו שם מוסבים באמת ע"ד הירושלמי והקרבן העדה [שקורא לו בשם המפרש]. וכותב וז"ל: וכתב המפרש שם, מזוזה נוהגת בשבתות וי"ט אם יש לו בית אחר. והיינו דאי לית ליה בית אחר שרי לדור בשבת וי"ט בבית שאין בו מזוזה דומה לציצית בסי' י"ג דלא אסרה תורה לדור כ"א לעשות מזוזה וכל שאין לו דירה אחרת לא גזרו חז"ל עכ"ל. זאת אומרת שהפרי מגדים מחלק בזה בין דין התורה לבין גזירת חז"ל בזה, דמדין התורה אין כל איסור לדור בבית שאין בו מזוזה, וחיוב התורה בזה הוא רק לעשות מזוזה, אלא דחז"ל גזרו בזה גם שלא לדור בבית שאין בו מזוזה, והמה לא גזרו כי אם ביש לו בית אחר, אבל באין לו דירה אחרת לא גזרו חז"ל. וכתב שהמדובר במג"א (סי' י"ג) בשם המרדכי הוא על דין תורה, שמותר מהתורה לגור בבית שאין בו מזוזה אפילו אם יש לו דירה אחרת, אלא שיש לו מצוה עשה לקבוע מזוזה, ובשבת אי אפשר לעשות". ובהמשך (שם) דן לגבי מזוזה שנפלה בשבת אם מותר להחזירה לנרתיקה אם הוא באופן שלא צריכים לקבוע את המזוזה במסמרים. וכתב שדין זה תלוי האם מותר לגור בבית ללא מזוזה, שלדעת הסוברים שמותר להמשיך לדור בדירה אין שאלה, ובודאי מותר, והשאלה היא רק להסוברים שאסור להמשיך לדור בבית בלי מזוזה, שאז השאלה אם אין בההחזרה איסור של מתקן או מיחזי כמתקן (יעוין באו"ח סי' שכ"ג סעי' ז' ובביאור הלכה ד"ה מותר. וכן בסי' שכ"ו סעי' ח' ובביאור הלכה ד"ה אדם מותר עיין שם). וחתם את דבריו בדברי השדי חמד, שדן בשאלה זו במערכת מ' כלל קט"ו, והעלה שמעיקר הדין אין איסור לדור בבית שאין בו מזוזה, וממילא גם פשוט שאין כל איסור בנתינת או בהחזרת המזוזה אל נרתיקה שבמשקוף (כשלא צריכים למסמרה במסמרים) ואין כל חשש משום מיחזי כמתקן. ע"כ. וגם בשו"ת בצל החכמה (חלק ה' סימן י"א) כתב להתיר. שם הוא נשאל אם מותר לדור ולישון בבית שאין בו מזוזה, והשואל שם ציין לדברי חז"ל במדרש רבה (רות סוף פרשה ב') שדרשו על הפסוק, "ובאשר תליני אלין" (רות א' ט"ז) שנעמי אמרה לה לרות, אין דרכן של ישראל לדור בבית שאין בו מזוזה, אמרה לה באשר תליני אלין. ומשמע שאין איסור בדבר רק שאין דרכן ומנהגן של ישראל בכך, ואם כן מה הדין למעשה. והוא דן שם, אם מותר ליכנס לבית ולעלות על גג הבית שחייב במעקה ולא עשה לו מעקה, והביא משו"ת מהר"ח או"ז שכתב, דלא אשכחנא שיצא אדם מביתו עד שיעשה "מעקה ומזוזה", וכן מוכח מדברי המג"א (סי' י"ג סק"ח), שאין איסור לדור בבית שאין לו מזוזה. וכן מפורש בפרמ"ג (או"ח סי' ל"ח משבצ"ז סקט"ו) שמביא מהמפרש בירושלמי, שמזוזה נוהגת בשבתות וימים טובים אם יש לו בית אחר, והיינו דאי לית לי' בית אחר שרי לדור בשבת ויו"ט בבית שאין לו מזוזה דומיא לציצית בסי' י"ג, דלא אסרה תורה לדור כ"א לעשות מזוזה וכל שאין לו דירה אחרת לא גזרו חז"ל ע"כ ע"ש. וציין גם לפת"ש הנ"ל. ובשו"ת אבני נזר (חיו"ד סי' שפ"א) האריך לחלוק בזה על הב"ח והפרמ"ג הנ"ל, אך כתב שכנראה הוא דעת יחיד בדבר זה נגד כל הפוסקים. כמו כן התייחס בשו"ת בצל החכמה, לאדם שיש לו מזוזה רק בפתח אחד מחדרי הבית אם צריך להדר לדור ולישן בחדר זה דוקא: "נראה פשוט שיש לו להדר על כך, לפי המבואר ברמ"א (יו"ד סי' רפ"ז סעי' ב') שאין נכון מה שנוהגין במדינות אלה לעשות רק מזוזה אחת על פתח בתיהם שאין להם על מה שיסמכו לכן כל ירא שמים יתקן ביתו כדינו בכל הפתחים החייבים במזוזה ע"ש. וכיון שהמזוזה מועלת רק לאותו חדר שבפתחו היא נקבעה, בודאי שאם אין לו מזוזה בפתח כל חדר ידור וישן בחדר שבפתחו קבע מזוזה". ואם כן עולה מדברי הפוסקים הנ"ל, שאדם שהחליף מזוזה אינו חייב לקבוע מזוזה אחרת, וכן כתב בשו"ת שבט הקהתי (ח"א סי' רע"ג) לגבי אדם שבודק את מזוזות ביתו, שאינו חייב לקבוע בינתיים מזוזות אחרת. וכן הובא מעשה רב מהגר"מ פיינשטיין זצ"ל שבדק את מזוזות ביתו, הוריד את כולם ושלח לבדיקה ולא הניח מזוזות אחרות במקומם (שו"ת רבבות אפרים ח"ה סי' תקמ"ח, מתלמידו המובהק). ויש נוהגים להשאיר לפחות את המזוזה בפתח הבית (שו"ת מעשה נסים הכהן ח"ב סי' רנ"א). ויש מי שכתב להשתדל להשיג בינתיים מזוזות אחרות מגמ"ח וכיוצא בזה (שו"ת אבני ישפה ח"ב סי' פ' ענף ג'), אך נראה שאם מחזירים את המזוזות באותו יום, אין צורך להניח אחרות. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il