שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תקופת האירוסין

אירוסין בשנת אבל

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז אדר א' תשפ"ב
שאלה
- 2 הצדדים ספרדים - אחד ההורים נמצא בשנת אבל על אחד מהוריו. האם המפגש הקרוי אירוסין( בימינו) הינו מוגדר כמפגש שמחה? האם ההורה שנמצא באבל יוכל להשתתף או לא? לכל תשובה אשמח לקבל אסמכתא הלכתית. תודה מראש
תשובה
מזל טוב ורוב נחת. ההורה שנמצא בשנת אבל יכול להשתתף באירוסין. וניתן להקל כשיש צורך להשתתף בסעודה, ואפילו אם יש מוזיקה ברקע, כדי שלא יגרם צער לבעלי השמחה. מקורות: הנה מבואר ברמ"א (יו"ד שצ"א ב') שאין להשתתף בסעודות מצוה שיש בה שמחה, במהלך שנת האבל. וכן פסק בגשר החיים (פרק כ"א) וז"ל: "כינוסי מצוה כגון ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה, תנאים... רשאי האבל להיות שם שלא בזמן הסעודה, אולם להשתתף בסעודה מחמירים בכל ל' יום, ובי"ב חודש לאביו ואמו". ובצרור החיים (אות קצ"ג) לגר"מ אליהו זצ"ל כתב שיש להחמיר לבני ספרד להשתתף בסעודה אף אם אינו אוכל בה, ואילו למנהג בני אשכנז יש שעושים שולחן בצד לאבלים. והוסיף הרמ"א (שם סע' ג') שיש מחלוקת, אם מותר לאבל לאכול בסעודת מצוה, כשהוא מסייע לסעודה ומשמש כמלצר, וסיים שנוהגים להחמיר. אולם יש פוסקים שהתירו להשתתף בסעודת מצוה כדי לא לצער את בעלי השמחה כגון השתתפות בסעודת נישואין כדי שתהיה שמחת החתן והכלה בשלמותה (חזו"ע אבלות ח"ב עמ' של"ט, וראה ערוה"ש יו"ד שצ"א, ה' ו-י', ילקו"י ל"ח, ז'. וראה בספר מהעולם ועד עולם עמ' 185 הערה 56 בשם הגר"א נבנצאל שליט"א שדעתו להקל בסעודת מצוה לאחר שבעה, אף אם יש כלי זמר ובלבד שלא ישיר ולא ירקוד). וראה בספר זכרון יצחק (עמ' ר"ג) שכתב שאם הם בתוך השנה, ובסעודה הם מסייעים בארגון כדין "משמש כמלצר" כמבואר לעיל, הם יכולים להשתתף בסעודה למרות שיש שם מוזיקה, וכתב שם שכך נהג הגרע"י זצ"ל בשנת אבל על אביו, כאשר בנו הרב משה התחתן. ובפשטות מדובר במוזיקה רגילה והם לא מתכוונים להנות ממנה. במוזיקת רקע שקטה ולא מרקידה ומשמחת נראה שהדבר יותר קל. יש לציין למה שכתב זקני הש"ך (סי' רמ"ו ס"ק כ"ז), שאבל על הוריו בתוך י"ב חודש, יכול לסעוד בסיום מסכת או בר מצוה. ולפי זה אם עושים סיום מסכת ניתן להקל לכל הדעות. יש לציין שבספר צרור החיים לגר"מ אליהו זצ"ל, כתב היתר זה רק למסיים עצמו ולא לאחרים. וכידוע שהלכה כדברי המקל באבל. בפרט שקשה לחלוק על דברי הש"ך ללא טעם, אלא אם כן כך נוהגים. ואם כבר נגענו בענייני מנהג, צריך לדעת בהלכות שמחות יש מנהגים רבים שצריך להתחשב בהם, וכל אחד יעשה בזה כמנהג אבותיו. בשורות טובות, תשובה דומה - בעניין היתר "שימוש כמלצר" בשנת אבל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il