שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

חימום אוכל בשבת בתנור בחום נמוך

undefined

הרב עזריה אריאל

ג ניסן תשפ"ב
שאלה
השאלה לעיל נשאלה במקרה דחק שלא מספיקים לקנות פלטה. שאלתי היא מלכתחילה, תנור הנמצא בטמפרטורה של 50 עד 80 מעלות לא מבשל ולא אופה. האם מותר להכניס לתנור אוכל יבש בשבת.
תשובה
לשואל, שלום וברכה! אין להכניס בשבת אוכל לתנור (שרגילים לאפות בו בחום גבוה) אפילו אם כעת חומו נמוך, אלא אם כן חום התנור פחות מחום ש"היד סולדת בו", דהיינו פחות מ - 40 מעלות. הרחבה: ברמ"א סי' רנג ס"ה הובאה מחלוקת בשאלה האם מותר להניח אוכל יבש ומבושל בתוך תנור שחומו נמוך: "ויש מתירין ליתן לתוך תנור שאפו בו מבעוד יום, דמאחר שלא הטמינו בו, רק אפו בו מבעוד יום, לא נשאר בו [אלא] רק הבל מעט, ואין לחוש לבישול (כל בו)... ויש מחמירין בזה, (ואם) [שאם. הגר"א ומשנה ברורה] החום כל כך בתנור שהיד סולדת בו אסור". וביאר המשנה ברורה (ס"ק צב) את דעת המחמירים: "דחזרה לתוך התנור לעולם אסור, בין אם החום שבתנור רב או מעט, דלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים. ומיהו דוקא כשיש חום בתנור שהיד סולדת בו, דאי לאו הכי אין עליו שם תנור שהוסק כלל". האם הדעה המקילה להכניס לתנור שחומו נמוך, ומעל "יד סולדת בו", מתירה בנדון שלנו? נראה שלא. מקור דעה זו הוא דברי ה'כל בו' (סי' לא), שכתב: "ובתנור שלנו... ואחר שהוציאו ממנה הפת או הפנאד"ה, שאם נשאר בקצת הבלו עד למחר אפשר לומר שהוא מותר לתת בתוכו פנאד"ש להתחמם שם באותו הבל המועט שבו, שהרי אין שם חשש חיתוי כלל, שהרי גרפו מבערב, ואפילו לא קטמו הרי נתאכלו וכהו כל גחליו ואין צריך שיזהר בזה שלא יהא שם גחלת כלל". וכתב עליו הבית יוסף (סי' רנג): "אבל לבי נוקפי בהיתר זה... שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין. ואף לפי היתר זה שכתב הכל בו נראה שאין דבריו אמורים אלא בשאחר שהוציאו הפת או הפנאד"ה לא חממוהו עוד, דכיון שאפו בו - אזיל ליה הבלא דידיה, אבל כל שחממוהו כדי להכניס בו קדרת חמין לצורך מחר נפיש הבליה ואסור לתת לתוכו פנאד"ש לחמם אפילו אם גרפוהו". אם כן, גם הדעה המקילה דיברה על תנור שחיממו אותו ביום ששי בלבד ובשבת נהנים משאריות החום ללא שום חימום מחודש. לעומת זאת בנדון שלנו, שגוף החימום ממשיך לפעול בשבת באופן מתמיד, למרות שהחום נמוך באופן יחסי לחום המקובל בבישול ואפייה לא חילקו חכמים בין חום כזה לאחר, פרט לחום שמתחת "היד סולדת בו", שאינו נחשב כהיסק כלל. לגבי שיעור "יד סולדת בו" יש טווח של דעות, ועל פי הניסיון מסתבר ש- 40 מעלות ומעלה זהו חום שאנשים כבר לא מסוגלים להתרחץ בו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il