שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

בשמים לברכה בברית מילה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב ניסן תשפ"ב
שאלה
בס"ד שלום כבוד הרב, האם לבנדר מיובש יכול לשמש כבשמים בטקס ברית מילה? רב תודות
תשובה
שלום וברכה. מנהג בני ספרד, לברך על הדס ויש לו עדיפות, אך ודאי שאם אין הדס ניתן לברך על בשמים אחרים כגון לבנדר. במידה ורוצים לברך על שניהם, נכון לברך על ההדס ולפטור את שאר הבשמים (אם אכן מדובר בעצי בשמים), כיון שהוא עיקר, כמבואר בדברי מרן החיד"א. מקורות: הנה מנהג זה הובא בדברי מרן השו"ע (יו"ד סימן רס"ה סע' א') בסדר הברית, בין ברכת הגפן, לברכת אשר קדש ידיד מבטן, וז"ל: "ויש נוהגים ליטול הדס בידו, ומברך עליו, ולהריח, ואומר: בא"י אלהינו מלך העולם אשר קדש ידיד מבטן וכו'". למעשה כך נוהגים בני ספרד (ילקו"י שובע שמחות ח"ב כ כ"ג), ואילו בני אשכנז לא נהגו בזה (ראה מ"ב תקנ"ט ס"ק כ"ז). טעם לכך מובא בספר שבולי הלקט (דיני מילה סי' ד' ע"פ בראשית רבה מ"ח) וז"ל: "בשעה שמל אברהם ילידי ביתו, העמיד גבעת הערלות וזרחה השמש עליהם והתליעו, ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת הסמים ועולה שכולה לאשים. אמר הקב"ה, בשעה שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות, אני נזכר להם אותו הריח ומתמלא רחמים עליהם". עוד כתב (שם) שבעת גזירת המלכות על ברית המילה, היו עושים סימן "קול רחיים בבורני שבוע הבן" (סנהדרין לב:), להודיע שיש שם ברית, הוא סימן לשחיקת סממנים, ולכך היו מוליכים הדס שהוא עצי בשמים ומברכים עליו. וראה בלבוש (יו"ד שם) שהוא כדי להחיות נפש התינוק אם יתעלף או שאר האנשים שמתעלפים כשרואים דם. ובספר שולחן גבוה (סק"י) כתב על הסיפא, שזהו טעם חלוש, שהרי לא כל העם רואים את הדם אלא הנמצאים קרוב לכסא. ולפי טעמים אלו, העיקר להביא בשמים עם ריח טוב, ואין צורך דוקא בהדס. ובספר אוצר הברית (ח"ב מנהגי המילה י"ג ו'), כתב עוד טעמים ללקיחת הדס עיין שם. אולם בשו"ת גינת ורדים (או"ח כלל א סימן יח) חיזק את המנהג, להריח בהדסים דווקא, וז"ל: "מנהגן של ישראל תורה היא שנהגו לברך ברכת הבשמים שבמילה על ההדס", והטעים את מנהג ישראל: "אי משום שהצדיקים נקראין הדסין כדאמרי' ב' חלק דף צ"ג על פסוק והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה וא"נ משום דהדס מתעביד ביה מצוה דענף עץ אבות שבלולב וכיון שבמינו מתעביד מצוה בלולב ראוי הוא ג"כ לשיברכו עליו ברכת הבשמים שבמילה" ומאותו טעם כתב, שנהגו לברך במוצאי שבת על ההדס. והוסיף שהנפקא מינה לכך, אם יש לו הדס ובשמים אחרים, שההדס קודם לברכה. ודבריו הובא בדברי מרן החיד"א (ברכי יוסף רס"ה ג'). אך ברור שאין הדבר לעיכובא וניתן לברך גם על בשמים אחרים כשאין לו הדסים. בברכת מזל טוב,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il