שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

סבא יכול להיות סנדק לשני נכדיו מאותו בן?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ ניסן תשפ"ב
שאלה
האם סבא יכול להיות סנדק לשני נכדיו מאותו בן
תשובה
שלום רב. הדבר מותר, ויש בכך אף כיבוד הורים והכרת הטוב (וראה בהרחבה). מקורות והרחבה: א. ראשית כל צריך לדעת שיש הידור לכבד בסנדקאות אחד מזקניו של הנימול, וכתב הגר"ח קנייבסקי זצ"ל שאם האב שומר תורה ומצוות הוא אף קודם לאדם גדול, מצד כיבוד אב והכרת הטוב (דרך שיחה עמ' רפ"ו), ומרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל לא רצה לקבל סנדקאות כאשר הסבים של התינוק לא נתכבדו בה (הליכו"ש מילה), ואפילו הם לא ת"ח (הגר"ב זילבר זצ"ל, הערות על הברית דוד ס"ס רס"ד), וראה כל זה בספר הנפלא מילה שלמה (עמ' תקצ"ד הערה 72), והביא לכך סמך מהתורה, ובשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שאף אם הסבא מחלל שבת, אין איסור שיהיה סנדק, אך אין בזה תועלת לתינוק (הובא בספר מילה כהלכתה עמ' צ'), ונראה להציע שת"ח ירא שמיים יחיזק את הרגליים, כמובא בספרים שנחשב כמסייע לסנדק (מסורת הברית עמ' קנ"ה, ע"פ החת"ס בשו"ת או"ח סי' קנ"ט). ב. כתב הרמ"א בשם המהרי"ל (יו"ד רס"ה י"א): "דכל סנדק הוי כמקטיר קטורת ולכן נוהגין שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד, כדאמרינן גבי קטורת חדשים לקטורת". והגר"א (שם סקמ"ו) תמה על דבריו, שהרי לא ראינו מעולם סנדק שמתעשר, אלא מקור המנהג מר' יהודה החסיד. ויש שכתבו שכוונת הרמ"א לעשירות בדעת (שו"ת חת"ס או"ח סי' קנ"ח), ויש שביארו שמעלת הסנדק היא דוקא כשהוא משלם את כל הסעודה, כפי שנהגו צדיקים (ראה תשובות והנהגות ח"ד סי' כ"ד). בכל אופן כתב מרן היחוה דעת (ח"ג סי' ע"ז) שאין לחוש כלל להיות סנדק פעמיים אצל אנשים שונים וכל שכן אצל בניו וקרוביו, ושומר מצוה לא ידע דבר רע. ע"כ. מרן החזו"א כתב שהקפידא היא על האב שלא יתן ולא על הסנדק, והגר"ח קנייבסקי זצ"ל כתב שלמעשה לא נהגו בזה כרמ"א (ברית אפרים עמ' שמ"ב, הובא כל זה במילה שלמה עמ' תקצ"ד), ולפי זה גם בני אשכנז יכולים לתת לסב או לאדם גדול פעמיים, וכך נוהגים רבים, בפרט בקרב החסידים. ברכת מזל טוב ורוב נחת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il