שאל את הרב

  • הלכה
  • כלים והכשרתם

צלחות וסירים שלא השתמשו בהם למשך שנים

undefined

הרב דניאל קירש

י"ב אייר תשפ"ב
שאלה
ההורים שלי ז"ל נפטרו. השאלה לגבי דין הצלחות והסירים אשר העובדים הזרים בסיכוי גבוה (לא בוודאות גמורה) הטריפו אותם. כמו כן יש כלים בהם לא ברור אם היו בשרים או חלבים. הכלים כולם לא היו בשימוש למשך שנה וחצי ומעלה. 1. מה הדין לגבי סירים אשר לא נתן לנקותם לגמרי מסביב לידיות וגם אין דרך לפרק ידיות. (מה שחייב ליבון קשה כבר נזרק לפח). 2. מה הדין לגבי מיכלים שבהם שמים מזון לאחר שנתבשל, האם צריך הגעלה ממש או שמספיק לנקותם בצורה טובה, כי אינם מתאימים להניח בהם אוכל רותח? מה דין שיש? 3. כוסות שעשוים להשבר בהגעלה רגילה ובעצם לא משתמשים בהם בכלי ראשון 4. צלחות מחרסינה באתר שלכם יש שאלה דומה עבור בני עדות המזרח ואנו עם מנהגי אשכנז.
תשובה
שלום וברכה, 1. יש לנקות באופן רציני מה שאפשר ודי בזה. מה שלא ירד בניקוי לא מעכב. 2. לכתחילה יש לערות עליהם מים רותחים. 3. יש לערות עליהם מים רותחים. אם אי אפשר ניתן להגעיל בכלי שני (אני מניח שהכוונה לכלי זכוכית ומכיוון שציינת שאתה אשכנזי זאת ההלכה. אולם לספרדים לא צריך להכשיר כלי זכוכית כלל). 4. ניתן להכשיר אותם בהגעלה שלש פעמים. בברכה מקורות והרחבה: דעת החכם צבי (סימן עה) שכלים שעברו עליהם שנים עשר חודש אינם צריכים הכשרה, אבל רבים חלקו עליו ולמעשה אין ההלכה כמותו, אלא שכאשר ישנן סיבות נוספות להקל מצרפים את שיטתו לקולא (ערוך השולחן, תנא, ב). 1. לכתחילה יש לפרק את הידיות משום שלפעמים מצטבר בפנים ממשות מסוימת של אוכל. אולם מכיוון שבמקרה שלנו לא ניתן לפרק את הידיות די בניקיון יסודי עם סבון. 2. מעיקר הדין נראה שדי בניקוי מכמה סיבות: לא מתאים לשים בכלים אלו אוכל רותח. ספק אם השתמשו בכלים אלו לאוכל טרף. עברו יב חודש וכו. אולם מכיון שבכל זאת יש חשש מסוים של בליעת איסור, ויש פתרון פשוט לערות עליו מים רותחים ולצאת מכל ספק, יש לעשות כן. 3. לגבי כלי זכוכית: ספרדים מקילים בכלי זכוכית (כמבואר בסימן תנא, סעיף כו). אשכנזים מחמירים בדבר שלא מועילה להם הגעלה (רמ"א שם). לדעת הגרע"י גם אשכנזים יכולים להקל בדבר בפסח על ידי הגעלה ג פעמים (חזון עובדיה, פסח, עמ' קנו). אולם הפסיקה המקובלת לאשכנזים היא שלא ניתן להגעיל כלי זכוכית בפסח. נחלקו הפוסקים אם הרמ"א החמיר בכלי זכוכית בכל האיסורים או שהחמיר רק בפסח משום חומרת חמץ, ובשאר איסורים נוקטים שכלי זכוכית לא בולעים כלל. חלק מהפוסקים הבינו בדעת הרמ"א שלעניין בשר חלב יש להכשיר כלי זכוכית בהגעלה (ראה ציץ אליעזר ח"ט, כו, הליכות שלמה פסח, עמ' נח, הערה 76)). בענייננו ישנן כמה סיבות להקל שדי בשטיפה בלבד. אולם לכתחילה יש לצאת מהספק ולערות עליהם מים רותחים מכלי ראשון. אם אי אפשר ניתן להכשיר בכלי שני. 4. ככלל אין להכשיר כלי חרסינה משום שחוששים שדינם ככלי חרס שלא מועילה להם הגעלה (ראה קול מבשר ח"א, סי' פ). אולם בעניננו יש להקל בהגעלה שלש פעמים משום שעברו שנים עשר חודשים ולא בטוח שזה נאסר מלכתחילה. כעין זה התיר האגרות משה (יו"ד ח"ב, מו) להשתמש במערכת כלי חרסינה בעלת ערך שעמדה במשך יב חדש בלא שימוש כלל לאחר הגעלה שלש פעמים, וזה לשונו בסוף התשובה: "נמצא שאיכא שיטה שהיא נכונה שלשיטת החכ"צ יש להתיר אחר יב"ח. וגם בכלי פארצעליין איכא שיטה בתשובת יעבץ בשם אביו דלא בלעי כלל משום דשיע, הובא ביד אפרים ריש סימן ק"כ, ואף שבפמ"ג סימן ק"ג בשפתי דעת ס"ק י"ז מפורש שכלי פארצעליין הם ככלי חרס, וגם אוסר אף שהם כלים חשובים שהוא הפ"מ דלא כמנחת יעקב שמתיר בכ"ח שא"א בהגעלה, עכ"פ איכא שיטה דריעב"ץ בשם אביו החכ"צ שלא בלעי. וגם בכלים אלו הם ברוב הפעמים רק בתשמיש כלי שני ועכ"פ הוא רק ספק שמא השתמשו בעירוי ובדבר גוש חם שנמצא שאיכא עוד ספק. ולכן יש לסמוך בכה"ג על בעל העיטור שהביא הטור בסימן קכ"א להגעיל ג"פ כיון שהוא הפ"מ וגם צורך תקנת השבים ויהיו כשרים להשתמש בהם אח"כ ולקובעם או לבשר או לחלב. ומצד הכסוי דזכוכית אין זה ציפוי ממש שלכן אין להם דין כלי זכוכית. אבל יש להכשירם בהגעלה דג' פעמים כדבארתי". ברכה והצלחה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il