שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שבועות
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות?
תשובה
שלום וברכה. טעמים רבים נכתבו למנהג ישראל תורה, לאכול מאכלי חלב בחג שבועות, יום מתן תורתנו, ונציין חמישה מהם: א.אוכלים מאכלי חלב בנוסף לסעודת בשר כדי שיאפו גם לחם עבור הסעודה החלבית, ובכך יהיה זיכרון לשתי הלחם שהיו מביאים בבית המקדש בשבועות. ב. כיון שקיבלו את התורה, כולל הלכות שחיטה, העדיפו באותו היום לאכול חלבי, כיון שאינם מצריכים מלאכה מרובה כסעודת בשר. ג. התורה נמשלה לחלב, וכמו כן בשעה שקיבלו את התורה אמר להם הקב"ה "דבש וחלב תחת לשונך". ד. רמז לכך שאת התורה יונקים כמו תינוק שיונק חלב מאמו, כך אנו מקבלים את התורה ישירות מנותן התורה. ה. גוון החלב לבן, ולבן ע"פ הסוד מורה על חסדי ה' עלינו, שנתן לנו את תורתו. ועל כך צריך להודות: "להגיד בבוקר חסדך" = ר"ת חלב. מקורות: א. כתב רבנו הרמ"א (תצ"ד ג'): "ונוהגין בכמה מקומות לאכל מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות. ונראה לי הטעם שהוא כמו השני תבשילין שלוקחים בליל פסח זכר לפסח וזכר לחגיגה, כן אוכלים מאכל חלב ואחר כך מאכל בשר, וצריכים להביא עמהם שתי לחם על השלחן שהוא במקום המזבח, ויש בזה זכרון לשתי החלם שהיו מקריבין ביום הבכורים". וראה במ"ב שם (סקט"ו). ב. במ"ב (סקי"ב) כתב טעם נוסף, שכך נהגו בזמן מתן תורה, שלאחר שנתגלו להם כל הדינים לגבי אכילת בשר, כמו שחיטה, בדיקת הסכין, ניקור, מליחה ועוד, העדיפו בני ישראל לאכול מאכלי חלב שאינם מצריכים הכנה מרובה. וכתב על טעם זה החפץ חיים (בספרו ליקוטי הלכות ח"ג) שהוא שייך רק לדעת רבי אלעזר בן עזריה (הובא בפרקי דר"א מ"ו) שסובר שהתורה ניתנה בערב שבת, אך לפי המבואר בגמ' (שבת פו:) שלדברי הכל ניתנה בשבת, טעם זה אינו שייך כיון שבשבת גם ככה אסור לשחוט. ג. ואכן יש אומרים שהטעם שאוכלים מאכלי חלב הוא, מפני שהתורה נמשלה לחלב שנאמר (שיר השירים ד' י"א): "דבש וחלב תחת לשונך", ודרשו חז"ל (תנחומא כי תשא ט') שבשעה שאמרו ישראל בהר סיני נעשה ונשמע, אמר להם הקב"ה "דבש וחלב תחת לשונך". ד. בספר רסיסי לילה לרבי צדוק הכהן מלובלין מובא: "המנהג לאכול מאכלי חלב הוא דוגמת מנהג מאכלי חלב במתן תורה וכו' כי החלב יונקים משדי האם, ועיקר קבלת התורה הוא להכיר נותן התורה יתברך שמו, שממנו יונק הכל". ה. בספר בני יששכר (מאמר שבועות) כתב: "מנהג אבותינו תורה היא לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, נ"ל הטעם, חלב רומז לחסד גוון לובן (זוה"ק ח"ג ד' ע"א), והנה להגיד בבקר חסדך (תהלים צב' ג') ר"ת חלב". בברכת התורה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il