שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

דע מה שתשיב

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ב סיון תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה כבוד הרב, ראיתי את שאלת השואל בנוגע לזהות הרבי מלובביץ כמשיח וכן את תשובת הרב בעניין ורציתי להעיר שלכאורה לפי עניות דעתי לא דייק כבוד הרב בדבריו. ואעיר את הערותיי על הסדר: כותב הרב: "רוב הרבנים חושבים שזו דעה שאינה נכונה והורסת יותר מאשר גורמת לתיקון" האם חמק מעיניו של הרב פסק הדין הקובע שלרבי מלובביץ יש גדר הלכתי של "בחזקת משיח" פס"ד שנחתם בידי עשרות ומאות רבנים שחלקם הגדול אינו נמנה על רבני חב"ד (בניהם: הרב יורם אברגל, הרב מרדכי אליהו, האדמו"ר מנדבורנא, הרב יעקב יוסף ועוד. ניתן לעיין כאן - https://www.psakdin.net/) הרב כותב שדעה זו הורסת יותר מאשר גורמת לתיקון, האם לדעת הרב, הרמב"ם, שנתן סימנים לזהות במדויק את מלך המשיח גרם לדעות הרסניות בקרב העם היהודי? שהרי ברבי מלובביץ נתקיימו אחד לאחד כל סימני הרמב"ם בנוגע לזהותו של מלך המשיח ואשמח להרחיב בעניין באם רצונו של הרב בכך. ובכלל אשמח באם הרב יסביר מדוע דעה זו - להגיד על אדם מסוים שהוא המשיח (ובענייננו - הרבי) היא הורסת, אי אפשר להגיד בכזו קלות על עדה של אלפים מישראל שיש לה דעות הרסניות. ובפרט שמצינו שבהרבה מהדורות כל תלמידים אמרו על רבם שהוא משיח (לדוגמא: הגמרא במסכת סנהדרין(צח, ב): "מה שמו? דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, שנאמר עד כי יבא שילה. דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה, ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי... אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא, שנאמר והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא. אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש.") אם כך מה פסול והרסני בכך שתלמידים אומרים על רבם שהוא המשיח? עוד כותב הרב: "משיח הוא מלך שימלוך על ישראל כמנהיג מדיני" מנין המקור לכך? אדרבה לשונו הזהב של הרמב"ם (שאגב, הוא הפוסק ההלכתי היחיד בענייני משיח) היא: "יעמוד מלך" ובפשטות התואר מלך אינו במשמעות המלאה של המושג, כלומר מלך המשיח אינו מלך פוליטי או מדיני. וכן אינו מלך משוח, שהרי בזמן הגלות אין סנהדרין שתמנה מלך אלא, הכוונה למנהיג היהודים הנוהג בפועל במנהגי המלך המנהיג את בני ישראל. (ראיה לדבר - בן כוזיבא, שרבי עקיבא ראהו כמלך המשיח על אף שלא מלך על ידי סנהדרין ונביא, כן אינו חייב למלוך על כל העם שהרי הוא מלך רק בארץ ישראל, בעוד שרוב העם כבר היה באותה העת מפוזר בין העמים בבבל ורומי וכו. אך הוא מצדו נטל על עצמו את האחריות לכלל האומה ויצא למשימה כלל ישראלית לגרש את האויבים מארץ ישראל ולבנות בחזרה את המקדש ועיין ברמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם (ומלך המשיח) פרק יב) עוד כותב הרב: "אין היגיון שכשמלך המשיח יבוא הוא לא יהיה גלוי. כל המשמעות של ביאת משיח היא הגילוי והפרסום שלו . . ל עוד שלא יהיה גילוי של מלך מבית דוד שכל ישראל יקבלו אותו עליהם אין משמעות לאמירות שזה מלך המשיח" ודבריו תמוהים ביותר ונראה שלא חקר מימיו את נושא זה - סדר התגלות משיח. דהנה מפורש בכמה מקומות (שאביא להלן) שתחילה מלך המשיח יתגלה וגילוי זה לא יהיה לכל העולם ממש, ואז ישוב ויתכסה ורק לאחר מכן ישוב ויתגלה לכל העולם ויגאל את כולם בגאולה שלימה. ומפורש דבר זה במקורותינו: "ר ברכיה בשם ר לוי: כגואל ראשון כך גואל אחרון, מה הגואל הראשון נגלה וחזר ונכסה מהן.. אף גואל אחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהם. (מדרש רבה רות פרשה ה סימן ו). וכן: "אשרי המחכה וגו" - ארבעים וחמש שנים נוספים על חשבון העליון שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה וכן מצינו במדרש רות וכן יסד ר אלעזר הקליר (בסילוק יוצר פרשת החודש) ויתכסה מהם שבועים ששה" (רש"י בפירושו לספר דניאל י"ב י"ב) ואסיים ואכתוב שבקשר לשלב זה של התגלות משיח כתוב אודות דבר נוסף, כשבתחילה מתגלה המשיח רק "לעדת המייחלים לו" (אגרות הרמב"ן חלק א ע שכ"ב. וכן בכתבי האריז"ל שעה"ג פי"ג.), אך בבוא העת, יתגלה לכל ישראל. ומובא בספרים(פסיקתא רבתי לד) שבדור הגאולה יהיו צדיקים ותלמידי חכמים שלא יכירו את המשיח מתחילה, ויתנגדו לו. אך לבסוף יתקיים "ואויביו אלביש בשת" - אלו החולקים עליו, והם "מבינים ואומרים בוודאי זה מלך המשיח", "אבל כל המאמין משנה הראשונה כופלים לו שכרו כפלי כפלים". ולא באתי אלא להעיר ולהאיר. תודה רבה ובהצלחה! ויהי רצון שנזכה כולנו ללכת מתוך אחדות ושמחה לקבלת פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
תשובה
שלום רב אני מניח שאם הרב אליהו או הרב יעקב יוסף היו חושבים כמו כבודו גם תלמידהם היו חושבים כמוכם. מה שמביא כבודו שהאמוראים אמרו על עצמם שהם משיח לא התכוונו לומר שהם ממש בתפקדי שמיח אלא רק בחינת משיח. אם מדובר בכך שהאדמו"ר בחינת משיח זאת דעה יותר מובנת. מה שמביא כבודו מקורות שרומזים להתגלות כיסוי וגילוי נלמד ממשה. החילוקים בין מה שהיה אצל משה לבין מה שהיה עם האדמו"ר ההבדלים רבים מאד. מה שכבודו באר שמלך אין הכוונה ממש מלך אנו לא רגילים כך לפרש את דברי הרמב"ם שאומר דבריו בפירוש ולא בדרך רמז. בכל אופן שיטת רבותי שמלך המשיח יהיה ממש מלך וכל אחד ילך לפי עצת רבותיו. מה שאמרתי שהדעה הזו מזיקה ודאי שלא נתכונתי לומר שכל מי שסובר כך הוא אדם שלא תורם לאומה. ודאי שהרבי וכל תלמידיו פועלים גדולות ונצורות בעד האומה . כולנו מקורים טובה ומשבחים את מעשיהם המיוחדים. יתכן שיכולת העשייה והסיעתא דשמיא המיוחדת שלהם נובעת מאמונתם המיוחדת בענין משיח. אולם לדעתי לא זה מה שנותן להם כוח וסיעתא דשמיא מיוחדת. לדעתי אם היו מתלכדים סביב הרבי אולם ללא התוספת של משיחותו היו פועלים עוד יותר. אבל מי יודע מי צודק בכך. אני לא מכיר מספיק לעומק. ויכתן שעצת ה' שכדי להלהיב את החסידים לפעול הוא מערפל את ענין המשיח ומכוח זה נפעלות פעולות טובות בעולם. בתפלה שכולנו נזכה לקדש שם שמים כל אחד כפי הבנתו כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il