שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

בירך הגומל על עצמו וחברו והתברר למברך שהוא לא היה צריך לברך

undefined

הרב דניאל קירש

י"א תמוז תשפ"ב
שאלה
אדם שבירך ברכת הגומל עבור עצמו וגם להוציא את חברו ידי חובה. התברר שהמברך לא היה צריך לברך ברכת הגומל, (כגון שסך הכל נפל מהאופניים, ולא היה צריך לברך על זה הגומל). האם חברו יצא ידי חובה?
תשובה
שלום וברכה, אף שהמברך עצמו לא היה חייב בברכת הגומל, הוא אכן הוציא את חברו ידי חובה בברכה. הטעם הוא שבברכות השבח אדם יכול להוציא את חברו ידי חובה אף אם המברך לא מחויב בברכה, וכמו הדין בברכת המצוות (ראה מ"ב ס"ו, ס"ק י). אולם יש חוששים לדעת חלק מהראשונים שסבורים שאין אדם מוציא את חברו ידי חובה בברכות השבח אם הוא בעצמו לא חייב לברך, משום שעניינם של ברכות השבח הם הודאה וריצוי לה', וכל אחד צריך לברך בעצמו (יביע אומר ח"ט, סי' ג, אות ב). אולם בדיעבד שחברו כבר בירך להוציאו ידי חובה לא יברך שוב (על כל פנים מספק). מקורות והרחבה: כאמור, סבור המ"ב (סימן ו', ס"ק י) שהמברך מוציא את חברו ידי חובה בברכות השבח, אף שהמברך כבר יצא ידי חובה. וכן כתב בהליכות שלמה (תפילה, פ"כ, הערה מה). היביע אומר (שם) חולק וסבור שלמעשה יש לחשוש לראשונים שבברכות השבח לא ניתן להוציא את חברו ידי חובה אם המברך אינו מחויב בברכה. אם השומע לא ענה אמן יש לעיין אם יצא יחי חובה. נראה שתלוי בשיטות שהובאו בביאור הלכה (סי' ריט, סע' ד ד"ה 'וענה אמן'). לדעת הרא"ש לא יצא ידי חובה משום שלדעת הרא"ש אם המברך לא חייב בברכה השומע לא יצא ידי חובה אלא אם ענה אמן. (ראה שם בהגהות רע"א שציין שכך עולה מהרא"ש). לשיטה מקובצת ולתירוץ של רבי עקיבא איגר המובאים בביאור הלכה בעניננו יצא אף שלא ענה אמן, ע"ש בביאור הלכה. שונה ברכת הגומל משאר ברכות המוטלות על האדם שחברו יכול לברך עליו ולהוציאו ידי חובה. בשו"ע (סימן ריט סעיף ד) נפסק שאדם יכול לברך "בא"י אמ"ה אשר גמלך כל טוב" ולהוציא את חברו ידי חובה. לפי זה לכאורה גם לשיטת היביע אומר הנ"ל שאחד לא יכול להוציא את חברו ידי חובה בברכות השבח אם המברך אינו מחויב בדבר, שונה הדבר בברכת הגומל שניתן להוציאו ידי חובה. אולם במקרה שלנו המברך לא הוציאו ידי חובה מטעם זה, משום שהמברך לא בירך על החבר בלשון 'אשר גמלך' אלא בלשון 'אשר גמלני', ולכן הוא לא הוציא את חברו אלא לשיטות שבברכות השבח אחד יכול להוציא את חברו ידי חובה. כל זה אפילו לפי ההנחה שהמברך לא היה חייב לברך ברכת הגומל כמו שכתבת, שמסתבר שלא היה חייב. אולם יש מקום להוסיף כסניף שאולי היה חייב בגלל הנפילה מהאופניים (תלוי בפרטים) ועוד מסתבר שנסע במשך 72 דק' שלדעת חלק מהפוסקים כבר מתחייב בברכת הגומל ואכמ"ל. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il