שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

קביעת מזוזה במרפסת, מסדרון ומטבח

undefined

הרב דניאל קירש

ט"ו אלול תשפ"ב
שאלה
כבוד הרב שלום רב, בנוגע להלכות מזוזה ברצוני לדעת האם צריך לקבוע מזוזה בכל אחד מהמקומות הבאים: 1. יש לי מסדרון בגובה 2.40 מטר ורוחב 0.97 מטר ללא משקוף (אחרי המסדרון יש כניסה לחדרים). האם יש לשים מזוזה בכניסה למסדרון? המטבח הוא חלל כביכול בהמשך לסלון ללא כניסה מיוחדת, האם יש לקבוע שם מזוזה? 2. יש לי מרפסת שמש (עם כניסה מהבית בלבד) בגודל 14 מ"ר כאשר אין סגירה מעל, אלא יש פרגולה עם חורים ומשם גם נכנס גשם וכו. האם יש לקבוע מזוזה בכניסה למרפסת?
תשובה
שלום וברכה, 1. אין חיוב לשים מזוזה אלא כאשר יש שתי מזוזות ומשקוף (שו"ע סי' רפז, א). לכן אין צורך לשים מזוזה במסדרון או במטבח משום שמן הסתם אין שם שתי מזוזות ומשקוף. 2. יש לקבוע מזוזה במרפסת. נחלקו הפוסקים אם יש להניח את המזוזה בצד ימין של הנכנס מהבית למרפסת או להיפך בצד ימין של הנכנס מהמרפסת לבית. למעשה שתי האפשרויות טובות ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד. אין לברך על קביעת המזוזה במרפסת משום שיש ספק אם היא בכלל חייבת במזוזה מכיון שאינה מקורה. ועוד, משום שיש ספק באיזה צד יקבע את המזוזה כאמור. מקורות והרחבה: 2. במסכת יומא (י"א:) למדו חז"ל מהפסוק: וכתבתם על מזוזות ביתך, ביתך דרך ביאתך, וכשאדם עוקר רגליו רגל ימין עוקר תחלה, מכאן שהמזוזה צריכה להיקבע בימין הפתח. נחלקו הפוסקים במקרה שהבית פתוח לחצר ואין לחצר פתח פתוח לרשות הרבים. לדעת המהרי"ל יש לקבוע את המזוזה בצד ימין של הכניסה מהבית לחצר שזה דרך בואו לחצר. כלומר שהחצר הוא כחדר מחדרי הבית. הובאו דבריו להלכה בבית יוסף סימן רפט, וכך פסקו הט"ז, הש"ך ועוד. לעומת זאת הבית מאיר והחזון איש נקטו שמכיוון שאין החצר חייבת במזוזה מצד עצמה לכן צריך לקבוע את המזוזה בצד הימין של הכניסה מהמפרסת לבית. ישנם פוסקים שחילקו בגודל המרפסת. אם יש במרפסת ארבע אמות על ארבע אמות - היא חייבת במזוזה, וממילא יש לקבוע בה את המזוזה בימין הכניסה מהבית למרפסת. אולם כאשר אין במרפסת ארבע אמות על ארבע אמות יש לקבוע את המזוזה בימין הכניסה לבית (הגאון מליסא ועוד המובאים ביחוה דעת ח"ד, סי' נא, ובדורנו כך הורה הגרש"ך אוירבך). אחרים פסקו שגם אם אין במרפסת ארבע אמות על ארבע אמות יש לקבוע את המזוזה בימין הכניסה למרפסת (ראה הליכות עולם ח"ח, עמ' רפח). אין הכרעה ברורה במחלוקת גדולה זאת. נציין חלק מהדעות בדור האחרון: הסבורים שיש לקבוע בצד ימין הכניסה למרפסת כדעת המהרי"ל: האגרות משה (יו"ד, ח"א, קפא), יחוה דעת (ח"ד, נא), ושוב בהליכות עולם ח"ח, עמ' רפח), מעין אומר, הלכות מזוזה (פ"ב, סי' יד, עמ' קעו). חלקת יעקב (יו"ד קסב) בשם רוב הפוסקים, ובחובת הדר (פ"ב, הע' יט) כתב שכך המנהג. לעומת זאת, חלק מהפוסקים סבורים שיש לקבוע את המזוזה בימין הכניסה לבית. כך דעת החזון איש (יו"ד קסח, ה-ו), ושבט הלוי (ח"ג, קנ). וכתב הגרי"ש אלישיב (הערות על מסכת יומא יא.) שהמנהג בירושלים היה כדעת המהרי"ל לקבוע בימין הכניסה מהבית אל המרפסת, והיום מנהג העולם כדעת החזון איש וכשיטת הבית מאיר לקבוע בימין הכניסה מהמרפסת אל הבית. הגר"י אריאל שליט"א הורה שדעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד. נציין שאין להחמיר ולקבוע מזוזה בשני הצדדים, ויש בזה חשש בל תוסיף. כך פסק החלקת יעקב (שם) ובשבט הלוי (שם) כתב שאין דעתו נוחה מזה לדינא. וע"ע בשו"ת בנין ציון (סי' צט). יש לציין שבשו"ת יחוה דעת (שם) כתב שמעיקר הדין מרפסת פטורה ממזוזה. משום שבית שאין בו תקרה פטור ממזוזה כמבואר בשולחן ערוך (רפו, יד). ועוד שבדרך כלל אין במרפסת ארבע אמות על ארבע אמות (ע"ש שמרחיב בזה). עוד נוסיף שבמרפסת מקורה שיש בה ארבע אמות על ארבע אמות לכולי עלמא יש לקבוע את המזוזה בצד הימין של הכניסה מהבית למרפסת כי במקרה זה דין המרפסת כדין חדר נוסף בבית. אולם בנידון השאלה המרפסת אינה כמקורה אף שיש בה פרגולה. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il