שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

כוונת העיטור בהלכות סוכה

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ד תשרי תשפ"ג
שאלה
שלום הרב ראיתי שהעיטור כתב (הלכות סוכה פה) שסוכה גזולה היא גם סוכה שעציה נגזלו והגוזל אינו רוצה להשיב דמי העצים. ושאלתי היא, האם אדם שהסכים להחזיר את דמי העצים, אך כבר אזלו העצים, והנגזל אינו יכול לקנות או להשיג עצים חדשים. האם גם במקרה זה, הסוכה נחשבת גזולה, ופסולה, על פי העיטור? ומהי ההלכה כיום? בנוסף, האם הגוזל נחשב מבטל מצוות עשה, בכך שלחברו לא הייתה סוכה?
תשובה
שלום על הגזלן להשיב את דמי עצים לנגזל וכפי שכתב בשולחן ערוך הרב (לבעל התניא, סי' תרל"ז אות ה'): "ואם גזל עצים וסיכך בהם סוכתו אף על פי שלא חברן לסוכתו אלא הניחן על גבי סוכתו ולא עשה בהן שום שינוי בענין שבשאר ימות השנה חייב להחזיר העצים עצמן להנגזל, שהרי לא קנה אותם כלל כיון שלא עשה בהם שום שינוי מכל מקום משום מצות סוכה תקנו חכמים שאין להנגזל אלא דמי העצים בלבד, ואינו צריך לסתור סוכתו כדי להחזיר לו העצים עצמן, ומותר לישב בסוכה זו ואפילו לכתחלה. ואם אין הגזלן רוצה לתת לו דמי העצים אינו יוצא ידי חובתו בסוכה זו שהרי גזולה היא בידו". אם הגזלן השיב את דמי העצים הוא יכול לשבת בסוכה זו לכתחילה כפי שכתב בעל התניא. אדם שגרם למצב שבו חבירו לא יוכל לקיים מצוה (כגון: שהחזיר לו את הכסף בזמן אין כבר יכולת לקנות סוכה וכדו') יש לו עוון על כך. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il