שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

טעה והניח תפילין רבינו תם

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ט תשרי תשפ"ג
שאלה
הנחתי בטעות תפילין רבינו תם, ורק באמצע פסוקי דזמרה שמתי לב לטעות. א. האם צריך לברך שוב על התפילין של רש"י? ב. האם צריך להחליף מיד לתפילין של רש"י או לסיים תפילה ורק אחר כך להניח רש"י?
תשובה
שלום וברכה. א. כיון שדעתך בברכה היתה רק על תפילין שהנחת, ואף היה הפסק ונזכרת לאחר זמן בתפילה, לכן צריך לברך אח"כ על תפילין של רש"י. ב. אתה רשאי להניח את התפילין בין הפרקים של פסוקי דזמרה (חוץ מבין ברוך שאמר לתחילת פסוקי דזמרה, וביניהם לישתבח), וטוב יותר להניחם בין יוצר לישתבח (לפני קדיש) בפרט בנידון השאלה (כמבואר במקורות). מקורות: א. כן עולה להדיא מדברי מרן החיד"א (מחזיק ברכה בקונ' אחרון אות א') וכן משמע מדברי הבא"ח (שנה א' וירא כ"ד), ואף שמרן הראשל"צ כתב בהליכות עולם (ח"א וירא סע' ז' עמ' כ"ו), שאם גילה טעותו מיד ולא הפסיק בדיבור כלל, לא יברך על תםילין של רש"י "שיש אומרים שאין עשיית מעשה בין הברכה לבין תחילת עשיית המצוה נחשבת להפסק וספק ברכות להקל", מכל מקום בנידון שאלתנו שנזכר באמצע פסוקי דזמרה, צריך לברך שוב גם לשיטתו. ב. מרן החיד"א (ברכ"י סי' נ"ג סק"ד) ע"פ המבואר בתשובת הרמב״ם סי' קמ"ז, וכן הכריע המ"ב (שם סק"ו), שאם הגיעו לו טלית ותפילין בפסוקי דזמרה ראשי להניחם ולברך עליהם, אלה שעדיף להמתין לבין הפרקים של פסוקי דזמרה. ויש אומרים שיש להמתין בין ישתבח ליוצר לפני הקדיש ושם יניח בברכה (שו"ע הרב סע' ג', חיי"א כלל כ' ג', קיצושו"ע י"ד ח'). ונחלקו הפוסקים בדעת מרן השולחן ערוך (סי' נ"ג סע' ג'), יש שאומרים שדברי השו"ע שאין להניחם "בין פסוקי דזימרה להשתבח", אין הכוונה למעט, אלא דוגמא וכל שכן לאסור באמצע פסוקי דזמרא (, כה"ח סק"ז, שו"ת וישב משה ח"א סי' צ'), אולם בשו"ת יבי"א פסק כדברי מרן החיד"א והמ"ב. ונראה שהוא הדין במקרה שיש לו תפילין אך של ר"ת שאינם העיקר להלכה, אלא שיש לחלק כיון שעכ"פ יש לו כבר תפילין, והמחבר דן במי שאין לו תפילין כלל, ובפרט שלדעת רבנו האריז"ל תפילין אלו הלכה למשה מסיני, ויש הכרח להניחם ואף הם עיקר להלכה. יש לציין את שיטת ברכת הבית (שער ל"ט ה'), שכוונת השו"ע שיכול להניח את התפילין ללא ברכה, ובין ישתבח ליוצר ימשמש בהן ויברך. ונראה שאם היתה לאדם כוונה גם לתפילין שהוא מניח לאחר התפילה, שבמקרה זה אין צורך לברך על תפילין של רש"י, יכול לנהוג כפי שכתב ברכת הבית. ברכת ה' עליכם תמיד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il