שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

מעלת העוסק בקבורה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ו טבת תשפ"ג
שאלה
כבוד הרב, אני מתנדב בבית עלמין כחלק משעות לקהילה שאני אמור לתת וזו עבודה קשה באופן מנטלי עם כל הלוויות וחפירות קברים וכו׳. רציתי לקבל חיזוק בנוגע לעניין. הבנתי שזו זכות גדולה לעזור במצב הזה, רציתי לדעת האם זו מצווה חשובה כל ההתעסקות הזו.
תשובה
שלום וברכה. כבודו הבין נכון, העסק בקבורת המת היא מצוה כה חשובה, מצוה שיש בה חסד של אמת והיא היסוד של התורה, היא נמנית בין המצוות המרכזיות ביותר, עד כדי כך שקבורת "מת מצווה" דוחה את כל המצוות, אפילו דברים חמורים כקרבן הפסח שיש בו עונש כרת (ראה סוכה כה:, מגילה ג: ושו"ע סי' תרפ"ז ב'). ראה כמה השתדל וטרח אברהם אבינו כדי להביא את שרה לקבורה במערת המכפלה, ודבר זה בא לידי ביטוי באזהרת יעקב את בנו: "אל נא תקברני במצרים" (בראשית מ"ז כ"ט), וביתר שאת ניתן לראות זאת, בהשבעת יוסף את אחיו (שם נ' כ"ה): "וישבע יוסף את בני ישראל... והעלתם את עצמתי מזה", ומי לנו גדול ממשה שהתעסק בעצמו בעצמות יוסף. הנה הקב"ה בעצמו עוסק בגמילות חסדים ובכך ובכך הוא חותם את התורה, כדברי חז"ל (סוטה יד.) התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, תחילתה גמ"ח דכתיב: "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" (בראשית ג, כא) וסופה גמ"ח, דכתיב: "ויקבר אותו בגיא" (דברים לד, ו). חז"ל מבארים שגמילות חסד זו, היא פועל יוצא של ציווי התורה ללכת בדרכו של ה', וז"ל הגמרא (סוטה יד.): "מאי דכתיב 'אחרי ה' אלוקיכם תלכו'? וכי אפשר לו לאדם להלך אחרי שכינה? אלא הלך אחרי מידותיו של הקב"ה… מה הקב"ה קובר מתים, אף אתה קבור מתים". מצוה זו הובאה להלכה ברמב"ם (הלכות אבל יד, א): "מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים … ולהתעסק בכל צרכי הקבורה. ואלו הם גמילות חסדים בגופו שאין להם שיעור. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל 'ואהבת לרעך כמוך'". יש לציין שגדולי ישראל עסקו במצוה זו, שמעתי מכלי ראשון שהגר"מ אליהו זצ"ל עסק בקבורת המת ממש עד ערוב ימיו, לעיתים ממש קרוב לכניסת שבת ומתוך מסירות נפש גדולה, ואף במצבים שאף אחד אחר לא היה מוכן לעשות זאת כגון במצבים מורכבים וכשעבר זמן רב מהפטירה וכו'. העסק בטהרה וקבורה וכל הנלוה לכך, מעורר את האדם לעסוק בדברים שבאמת חשובים, אין מוסר יותר טוב מכך, בספרים הקדושים האריכו מאד בחשיבות זכירת המוות ועלמא דאתי, ולכן העסק בכך יכול לרומם אותך למציאות רוחנית גבוהה ביותר. אשריך שזכית לעסוק במצווה הגדולה והחשובה הזו, וזכות המצווה הגדולה הזאת תעמוד לך לעד לשפע ברכה והצלחה בכל התחומים, וכשם שאתה גומל חסד של אמת, כך מידה כנגד מידה, הקב"ה יעשה עמך חסדים גדולים, וישפיע עליך מטובו באורך ימים ושנות חיים בריאות איתנה והצלחה בכל מעשה ידיך. ויהי רצון שתהיה שש ושמח כל הימים בעושר וכבוד. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il