שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יחוד
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
איסור ייחוד קובע שאסור לגבר ואישה לשהות יחד במקום סגור. האם האיסור תקף גם לחדר וירטואלי באפליקציה (באפליקציה TEAMS יש אפשרות לשלוח את משתתפי הדיון לדיון מצומצם בחדר וירטואלי ROOM לפרק זמן מסויים)?
תשובה
שלום וברכה, איסור ייחוד זה רק כאשר מסתגרים בחדר ממשי, שהרי הטעם שייחוד אסור הוא שמא יבואו בפועל לידי עבירה שם (ראה שו"ת מנחת אשר ח"א, פו, ג-ד). לכן אין איסור ייחוד בחדר וירטואלי. אך בלי קשר לאיסור ייחוד אם המצב הזה מביא אותך לידי הרהור הדבר אסור. ובכלל אין לדבר עם אשה אלא לצורך. בברכה. מקורות: בשו"ת מנחת אשר (שם) הביא שלדעת הגרא"מ שך בספרו אבי עזרי איסור יחוד הוא איסור עצמי אף שאין חשש שיבואו לידי עבירה. אמנם החזון איש בהערותיו על הספר אבי עזרי דחה דבריו. וכן כתב המנחת אשר (שם) שדברי האבי עזרי נסתרים מכל דיני יחוד, שהרי התירו פתח פתוח, אשתו עימו, שומר, ועוד הרבה ענינים, ויסוד הדבר בכולם שכשיש סיבות המונעות הרגל דבר וחשש ביאה אין איסור יחוד, ע"ש. עוד הביא המנחת אשר (שם) את דברי החקרי לב שייחוד אסור גם משום החשש שיבוא עליה אחר כך באיסור, ולאו דווקא במקום הייחוד. אך ציין המנחת אשר שרוב רובם של הפוסקים נקטו שכל איסור יחוד אינו אלא מחשש שיבא לידי ביאה בשעת היחוד. פשוט מאד שגם לדעת החקרי לב והאבי עזרי אין איסור ייחוד בחדר ייחוד וירטואלי, משום שסוף סוף הם לא מתייחדים ביחד ואין זה ייחוד ממשי. מה שכתבנו לגבי הרהור - אסור לאדם להביא עצמו לידי הרהור, כמבואר בגמ' (עבודה זרה דף כ'): "ונשמרת מכל דבר רע - שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה, באשת איש ואפי' מכוערת, ולא בבגדי צבע [של] אשה...ת"ר: ונשמרת מכל דבר רע - שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה". וכך נפסק ברמב"ם (איסורי ביאה כא, יט-כא). ומה שכתבנו שאין לדבר עם אשה אלא לצורך, ראה בגמרא עירובין (נג:) "אמרה ליה: גלילי שוטה, לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה; היה לך לומר: באיזה ללוד". וכן ראה בשולחן ערוך אבן העזר (סי' כא סע' ו). כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il