שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
שלום כבוד הרב, יש לי שאלה שממש מטרידה אותי בזמן האחרון, מאז המלחמה ואפילו לפני. כל הזמן יש רבנים שאומרים שהמשיח קרוב מאוד והגאולה קרובה במיוחד... ואני ממש מפחד מהגאולה הזו שכולם מחכים לה. למה? כי אני עדיין לא מוכן ברוחניות שלי לקבל את המשיח. הרבה אמרו שהרמה הרוחנית שהגעתי עד המשיח זה מה שיהיה גם אחרי שהמשיח יבוא... והמשיח יבוא ויתפוס אותי לא מוכן. מה אפשר לעשות? אני לא רוצה שהמשיח יבוא כעת.
תשובה
שלום וברכה, ישר כח על השאלה החשובה! אין זה מדויק שלא יהיה ניתן להשתנות ולהשתפר לאחר ביאת המשיח. גם אחרי ביאת המשיח יהיה ניתן להתקדם ולעלות מבחינה רוחנית. אמנם זה נכון שלאחר ביאת המשיח יתקיים "ומלאה הארץ דעה את ה' ", וממילא הנסיון של היצר הרע לא יהיה כל כך גדול. לכן עיקר השכר והאפשרות להשתנות הוא כעת, כאשר ההסתר עדיין גובר והנסיון גדול. כך מובא בגמרא בשבת (קנא:): "אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה". ראה מה שכתב בזה המהר"ל בנצח ישראל (פרק מו). יש להוסיף שאנו מצפים לביאת המשיח לא רק מפני ההטבה האישית שלנו, אלא בעיקר מפני שאנו רוצים בגילוי כבוד מלכות ה'. משל לבן מלך שרוצה שאביו המלך שנלקח בשבי יחזור מהשבי אף שהבן עצמו לא נמצא במיטבו ולא יוכל להתמנות לתפקיד הנסיך בחזרת אביו. נוסף על כך, מן הסתם יהיה טוב לכל אחד ואחד בעם ישראל שהמשיח יגיע בזמן שהוא צריך להגיע, ואין צורך לפחד מזה, אלא כל אחד יתקדם בעבודת ה' בשמחה בתקווה לגאולה השלימה. מקורות והרחבה: א. מה שכתבת בשם רבנים ש"המשיח קרוב מאוד והגאולה קרובה במיוחד" – אכן כך נראה בע"ה. אמנם איננו יודעים בדיוק מתי, ואסור לחשב קיצין. אך כבר כתב החפץ חיים (זכור למרים פ"ד) ש"ימות המשיח ממשמשים ובאים, ואף שאין אנו יודעים בצמצום את הזמן, מכל מקום קרובים אנו לימות המשיח בודאי, כי כל הסימנים שהובאו בגמרא פרק חלק מתקיימים כולם". בנו של החפץ חיים מסר שהחפץ חיים ראה בהצהרת בלפור (הצהרה על זכות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל) התערותא דלעילא בענין הגאולה (חפץ חיים על התורה פרשת בא). כל שכן היום שאנו ממש רואים בעינינו את גאולת ישראל מתקדמת בחזרת ישראל לארץ הקודש, הקמת המדינה, ותחיית רוח האומה בלימוד תורה וכו, כפי הבטחת התורה וחזון הנביאים. ב. מה שכתבת שאחרי ביאת המשיח לא תהיה אפשרות להתקדם בעבודה ה' – נכון חלקית בלבד. באמת כן תהיה בחירה חופשית ואפשרות להתקדם, אך לא יהיה האתגר (וממילא השכר) כמו עכשיו. כך אמרו חז"ל (שבת קנא:): "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ - אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה". וביאר הרמב"ן (דברים ל ו): "וזהו שאמרו רבותינו (שבת קנא ב) והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ (קהלת יב א), אלו ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ". וכן כתב הרמח"ל (דעת תבונות גילוי יחוד ה' יסוד הבריאה) וז"ל: "ולא עוד, אלא שבהיות הכוונה בהסתר פנים שזכרנו, רק כי יחזור ויגלה אותם וישוב ירחמנו, הנה אפילו הבחירה הזאת שהוא מניח לנו עתה, ותמיד הדבר תלוי ועומד אם להטיב ואם להרע ח"ו לפי רוב המעשה, אין סופה להתקיים כך, אלא הזמן ששיערה המחשבה העליונה היותו צריך ומספיק לכל הנשמות אשר עשה, שבו יתוקנו - מי בצדקתם, מי בתשובתם ומי בקבלת היסורין; וזה הוא המועד אשר שם שיתא אלפי שנה, כדברי רז"ל (ר"ה לא א; סנהדרין צז א). ואחר יחדש עולמו להיות בני האדם כמלאכים ולא כחמורים, אבל יהיו נפשטים מן החומר הגס הזה, ומן התולדות הרעות שלו, הן הם יצר הרע וכל הנמשך ממנו. ואפילו לימות המשיח קרא כתיב (יחזקאל לו, כו - כז): "והסירותי לב האבן מבשרכם וגו' ועשיתי את אשר בחוקי תלכו". וחז"ל אמרו (שבת קנא ב; מ"ר קהלת יב, ב): "שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" (קהלת יב, ב) - אלו ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה"; וזה פשוט, כי כאשר יטהר האדם מיצר הרע, הנה אין עבודתו אלא בכח מוכרח, ואין השבח מגיע אליו כלל". וכן כתב החפץ חיים (שם עולם ח"ב פרק יב) וז"ל: "וע"כ מה מאד יש לנו להתחזק בזו העת בתורה ובמצות כי כשנזכה שיבא משיח צדקנו ויהיה עם ה' לאות ותפארת בעולם וגם כל העמים יהפכו לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד מה נסיון יהיה אז מן האדם כשיעבוד לה' וכמו שאחז"ל על הפסוק וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. כי עיקר שכר המצות ומדרגת כל איש ואיש תלוי רק לפי מעשה התורה והמצות אשר סיגל קודם ביאת הגואל ואח"כ בודאי יקבל כל אחד שכרו לפי מה שהכין מקודם. וכעין דאיתא בתנא דבי אליהו עתיד הקדוש ברוך הוא לישב בבית המדרש הגדול שלו בירושלים וכל צדיקי עולם יושבין לפניו ולכל אחד ואחד נותנין לו מאור פנים לפי התורה שיש בו". הרי לנו לכאורה ממקורות אלו שלא תהיה בחירה, וממילא לא יהיה שכר ועונש לאחר ביאת המשיח. אך באמת אין הכוונה שלא תהיה בחירה כלל, אלא שמרחב הבחירה תצטמצם. כך כתב המהר"ל (נצח ישראל פרק מו): "ויראה שאין לומר שלא יהיו ישראל קונים עוד שלימות ומעלה לימות המשיח, רק שלא יוכל הרשע לשנות מעשיו שיהיה צדיק. ודבר זה נקרא 'יציאה לפעל', אחר שהיה רשע כבר, שיהיה מעתה צדיק. ולכך הכתוב מזהיר האדם שיהיה צדיק קודם שיתגלה המשיח, שאז בודאי אפשר שהחוטא יחזור בתשובה. אבל לימות המשיח לא יוכל לעשות תשובה, כי אין שם שנוי שישנה עצמו מרע לטוב שיהיה הרשע צדיק, או מטוב לרע. אבל אם כבר הוא צדיק, אז בודאי אפשר שיקנה שלימות ומעלה יותר. והדעת נותן כך, כי אין ימי המשיח שיהיה העולם שכלי לגמרי, ויהיו כמו מלאכים נבדלים, שהרי יהיו אוכלים ושותים, ואינו עולם המשיח כמו עולם הבא. ולפיכך בודאי שייך בו קנין מעלה, רק שלא יהיה דבר זה שיהיה האדם משנה מעשיו מן הרע אל הטוב, או מן הטוב אל הרע. כי בודאי אם הוא רשע כל ימיו, אם יראה בימות המשיח הטוב שיעשה השם יתברך לישראל, בודאי יחזור בתשובה כדי לקבל הטוב, ודבר זה אין נקרא תשובה כלל. ולכך אמר הכתוב שיעשה תשובה קודם זמן המשיח, שזה נקרא בודאי תשובה שלימה. אבל התשובה שהיא כאשר יתגלה המשיח, אין זה תשובה. אבל מי שהיה כבר צדיק כל ימיו, לא התחיל בתשובה בשביל הטוב שהשם יתברך עושה לצדיקים, רק כבר היה לפני ביאת המשיח צדיק, בודאי יקנה יותר מעלה אף בזמן המשיח". עכ"ד המהר"ל. אמנם היה מקום לומר שנחלקו האמוראים אם יהיה שכר וענש בימות המשיח שהרי בגמרא (שבת שם) מובאים דברי שמואל שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, כחולק על דברי רבי חייא (שהובא לעיל) שימות המשיח נקראים ימים שאין בהם חפץ. אך יותר נראה שלכל הדעות השכר והעונש יצטמצמו, ומאידך תהיה בחירה חופשית, ולא נחלקו אלא בשאלה עד כמה תהיה בחיה חופשית וצ"ע. ועיין בפרי צדיק (קדושת שבת מאמר א) לרבי צדוק הכהן מלובלין שהביא את המחלוקת הזאת בגמרא וכתב: "וידוע דבכל הפלוגתות אלו ואלו דברי אלהים חיים", וביאר שעד קרוב לאלף השביעי קיימים דברי שמואל שאין בין העולם הזה לימות המשיח, ובסוף האלף השישי שכנגד תוספת שבת, ובאלף השביעי יבוטל היצר הרע ובלע המות לנצח ע"ש. ועיין בשו"ת להורות נתן (ח"א נט אות ז) שכתב שנחלקו הרמב"ם והרמב"ן אם יהיה שכר לאחר ימות המשיח. לדעת הרמב"ם יהיה שכר ועונש, ולדעת הרמב"ן לא יהיה. אך לענ"ד אין הכרח שנחלקו (לפחות לא לגמרי), ואפשר ששניהם מודים שיהיה שכר ועונש לאחר ימות המשיח אלא שפחות מלפני ימות המשיח וכנ"ל. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il