שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

המשקל ההלכתי של בת קול

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ז תשרי תשס"ו
שאלה
מהו המשקל ההילכתי של בת קול? מדוע נעשה שימוש בבת קול כאשר הפעולה יכולה להיעשות ע"י מלאך? האם בת קול חייבת לצאת תמיד מהר סיני ?
תשובה
בדרך כלל לא משגיחים בבת קול בנוגע להכרעות הלכתיות. כך אנו לומדים מהגמ' שדנה במחלוקת בין רבי אליעזר לבין שאר החכמים. שם משום שהיה רוב ברור הוכרעה ההלכה לפי הרוב ולא לפי בת קול.[דרשות הר"ן דרשה י"א] רק במחלוקת בית שמאי ובית הלל שלא היה רוב ברור והיה צריך להכריע על פי מידותיהם ועל פי חוכמתם באה בת קול ועזרה לחכמים להכריע. אולם גם שם התוקף המחייב אינו הבת קול אלא הכרעת חכמים. ביחס בין בת קול למלאך הדברים כלל לא פשוטים. בכוזרי מאמר ג' אות י' נראה שהופעת המלאך והופעת בת קול זו אותה הופעה והם גילויים שמימיים לחסידי ה' וזו מדרגה פחותה מנבואה. וכך גם דעת הרמב"ם במורה נבוכים ח"ב פרק מ"ב "וממה שהקדמנוהו מצורך ההזמנה לנבואה וממה שזכרנו בשתוף שם 'מלאך' תדע ש'הגר המצרית' אינה נביאה, ולא 'מנוח ואשתו' נביאים - כי זה הדיבור אשר שמעוהו או שעלה בדעתם הוא כדמות 'בת קול' אשר יזכרוה ה'חכמים' תמיד, והוא ענין אחד ילוה לאיש שאינו מזומן, ואמנם יטעה בזה שיתוף השם; והוא העיקר הדוחה רוב הספקות אשר ב'תורה'" אולם יש שבארו שבת קול דומה יותר להבנה כללית שבאה בסיעתא דשמיא. הבת קול נשמעת או על ידי חכמים או שהיא נשמעת לכל אדם אולם רק בצד הפנימי והנסתר שבו ולא בצד הגלוי והשכלי שלו. בת קול זו הופעה יותר מצויה ממלאך ולכן יש להשתמש ראשית בבת קול ורק לאחר מכן במלאך. ויתכן שהמלאך הוא כשיש שליחות פרטית יותר ואילו בת קול זו הופעה בנוגע לדברים כלליים. עוד ניתן לומר שהבת קול היא בדרך כלל מופיעה כתגובה למעשה בני אדם. לעומת המלאך שהוא לצוות ולייצר מציאות חדשה בעולם. כך הוזכרה בת קול שיוצאת במוצאי יום הכיפורים ואומרת לך אכול בשמחה לחמך. הכוונה היא שזו העמדה שבאה משמים אל האדם. כך בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת אוי לבריות מעלבונה של תורה.כך גם בת קול יוצאת ארבעים יום קודם יצירת הולד ואומרת בת פלוני לפלוני. הבת קול היא לא דבר הנשמע במפורש. הבת קול היא דורשת פענוח על ידי חכמים. הבת קול עוזרת לנשמה הפנימית שבנו להכיר את יחס הקב"ה לדברים שנעשים במציאות. כך כותב בספר חרדים: כבר ידעת מה שאמרו בזוהר - בת קול יוצאת בכל יום ומכרזת שובו בנים שובבים. ובת קול יוצאת מהר חורב בכל יום ויום ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, וקשה, למי מכריזין, הלא אין אנו שומעין כלום. אלא ודאי, אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי [פרק עג]. לא לגבי כל דבר הבת קול היא מהר סיני. בנוגע ללמוד תורה הוזכר שהבת קול יוצאת מהר סיני. וע' מהר"ל ספר דרך החיים פרק ו' משנה ג' שמרחיב לכל בת קול שיוצאת ואומרת משהו מצד מידת הדין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il