שאל את הרב

  • הלכה
  • מוצרים שונים

בשר חלק לאשכנזים

undefined

הרב יוסף דהאן

כ אדר ב' תשס"ג
שאלה
האם אשכנזים צריכים להקפיד על בשר חלק אע"פ שהרמ"א פסק שאפשר לאכול בשר לא חלק?
תשובה
מרן השו"ע כתב להחמיר בעניין הריאה. והנה הרמ"א שם כתב וז"ל "יש מתירין למשמש בסירכות ולמעך בהן וכו' ואע"פ שהיא קולא גדולה כבר נהגו כל בני מדינות אלו ואין למחות בידם מאחר שיש להם על מה שיסמוכו. ומ"מ צריך להיות הבודק ירא אלוהים שיודע להיזהר וכו'". בביאור הגר"א שם ציין לדברי הרשב"א בתשובה ש"ד שהחמיר בזה. גם השלה הק' שער האותיות דף נ' החמיר מאוד בזה וכתב וז"ל "בעניין מיעוך ומישמוש בסיכרא שנתפשט הנגע בהרבה מדינות בחו"ל להקל בזה כבר כתב הרשב"א שהעושין כן כאילו מאכילין טריפות לישראל וכן כתב רבינו ירוחם בשם רבינו תם וגדולי האחרונים. ואף שמובן מדברי הרמ"א שאין הדבר כשר מ"מ לא מיחה כי כן דרכו שלא לסתור מנהג שנהגו בו. אמנם קנאת ה' צבאות תעשה זאת לבלתי שמוע אל המנהג הרע הזה... וכן מנהג יושבי א"י וכל תפוצות ישראל היושבים במלכות תורגמא להטריף. עכ"ל. החכמת אדם בשערי צדק כתב שכופין את האשכנזים היושבים בא"י להחמיר כדעת מרן משום לא תתגודדו והסביר בבינת אדם "משום דארץ ישראל היא אתרי דמרן" וראה כל זה בדברי רבינו הגדול בשו"ת יביע אומר חלק ה' יו"ד סי' ג' ומה שכתב עוד בשו"ת יחווה דעת ח"ג עיי"ש באורך. נמצא שכל הירא את דבר ה' וחרד לגופו ולנפשו עליו להזהר בדבר זה עד מאוד והקב"ה יצילנו משגיאות אמן. האם בשר לא חלק הוא טרף?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il