שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מגעים מינים בין בנות

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ג אדר ב' תשס"ח
שאלה
1. האם משכב נקבה הוא עבירה מן התורה, אם זו עבירה איפה אני יכולה לראות את זה בכתב? 2. האם יש עבירת צניעות כשבחורה רואה גוף של בחורה אחרת?
תשובה
1. האיסור אינו מהתורה אלא מוגדר כאיסור מדברי חכמים משום פריצות. המקור לכך הוא בתלמוד (יבמות עו א): "אמר רב הונא: נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה, ואפילו לרבי אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא. מסביר שם המאירי: "נשים המסוללות זו בזו - רצה לומר, שבאות זו על זו אפילו פלטו זו בזו אפילו היו חייבי כריתות זו בזו אינן נעשות זונות בכך ליפסל לכהונה שאין ענינם אלא פריצות בעלמא ולשון מסוללות כאדם שדורך במסלה ואינו בוקע בעפרה כלום. ועיין ברמב"ם שמשמע שאסור רק מדברי חכמים ולכן לא לוקין ע"כ. (הלכות איסורי ביאה, פרק כא הלכה ח): "נשים המסוללות זו בזו אסור, וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אמרו חכמים מה היו עושים איש נושא איש ואשה נושא אשה ואשה נשאת לשני אנשים אע"פ שמעשה זה אסור אין מלקין עליו שאין לו לאו מיוחד והרי אין שם ביאה כלל לפיכך אין נאסרות לכהונה משום זנות ולא תיאסר אשה על בעלה בזה שאין כאן זנות וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו איסור ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה ומונע הנשים הידועות בכך מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן." אולם כתב בספר קרית ספר על הרמב"ם שלדעתו יש בכך איסור מהתורה (הלכה ח): "נשים המסוללות זו בזו אסור וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו דכתיב כמעשה ארץ מצרים אשה היתה נושאה אשה ואין מלקין על זה שאין לו לאו מיוחד, ומכל מקום נראה דאיסורא הוי מדאוריתא כיון דהוי בכלל מעשה מצרים וכתיב כמעשה ארץ מצרים לא תעשו אלא דלענין מלקות הא דלא לקי משום דלא מיחד ליה לאו בפני עצמו להא מילתא וכן משמע לשון הרב ז"ל". וכך הביא בספר בניהו בן יהוידע לבן איש חי: "ובטור אבן העזר סי' ך' כתב נשים המסוללות זו בזו, פירוש מתחברות זו בזו דרך תשמיש אסור, וזה מעשה ארץ מצרים שהוזהרנו עליו, שנאמר [ויקרא י"ז ג'] כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, ואמרו חז"ל [בספרא], מה היו עושים איש נושא איש ואשה נושאת אשה, ואשה נסית לשני אנשים ע"ש, וכן פסק בשולחן ערוך שם סעי' ב', ונראה דאיכא איסורא בזה משום השחתת זרע, דכל כהאי גונא יצא הזרע שלהם חוצה, אך יש בה עוד איסור לאו משום מעשה ארץ מצרים לא תעשו, כי איסור השחתת הזרע אינו מפורש בתורה באיסור לאו אלא רק למדו זה מן מיתת ער ועונן, ודוק". 2. לגבי גדרי צניעות אצל נשים לעיין באו"ח לענין דין ק"ש. העולה שם שאין איסור מהתורה כל עוד שלא רואים את הערווה. אולם ודאי שיש מידת צניעות שבה יש מדרגות רבות וכל אחד צריך להתאים את המדרגה המתאימה לו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il