שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

מה אכלו הצאן והבקר במדבר?

undefined

רבנים שונים

ט"ז אב תשס"ח
שאלה
בזמן יציאתם של בני ישראל ממצרים ושהותם במדבר, היו הם עם רב והיו להם עדרים רבים של צאן ובקר לצורך קורבנות ואוכל. שאלתי ובקשתי היא - כנראה שהצאן והבקר שתו מבארה של מרים, אולם מה אכלו הצאן והבקר, מן ?
תשובה
אכן, מובא במדרש שלאחר שבני ישראל היו מלקטים מהמן, היה משמש לאכילה לחיות ולבהמות (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח, מס' דויסע פרשה ד): "כיון שחמה זורחת עליו היה פושר והולך ונחלים היו מושכין ממנו והולכין לים הגדול ובאין אילים וצבאים ויחמורים וכל בהמה ושותין מהם ואחר כך באין האומות וצדין מהם ואוכלים אותן וטועמים בהם טעם מן שהיה יורד לישראל", אמנם המדרש מדבר בשבחו של המן, שגם הגוים וחיות הבר היו אוכלות ממנו, אך לא מן הנמנע שגם בהמות ישראל היו ניזונות ממנו. עוד אציין כי מובא עוד במדרש כי בארה של מרים, היה משמש להשקייתם של גנות ופרדסים שצמחו ממנה סמוך למקום מושבם של בני ישראל, ומהם ככל הנראה ניזונו גם בעלי החיים. מקורות: ירושלמי שבת ז, ב עבודה זרה מד. במדבר רבה יט, ו, אור החיים במדבר טו, לב, מנחת חינוך, מוסך השבת חרישה, ו, שו"ת ציץ אליעזר יד, סז. ר' ידידיה הכהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il